Amgen Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Amgen Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Bottova 2A
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/116350/B
Od 16.11.2010, posledná zmena 27.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Tomáš Pastorek
IČO:
45921610
DIČ:
2023137611

IČ DPH:

SK2023137611
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2010
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AMGEN WORLDWIDE HOLDINGS B.V. (85,0%)
  • AMGEN INTERNATIONAL LLC (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Amgen Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 932 122 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 344 078 EUR poklesol medziročne o 29 075 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,58% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 640 417 EUR, dosiahla neutrálny výsledok z predaja tovaru vo výške 0 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,65%.

Absolútne ukazovatele

53 963 153 €

3,9 %

6 069 147 €

-3,3 %

25 375 845 €

10,4 %

3 807 696 €

-33,3 %

4 228 824 €

-30,6 %

Relatívne ukazovatele

11.25 %

-0,8 %

1.45

0,0

5.30 %

-0,7 %

84.99 %

9,8 %

0.63

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 640 417 € 4,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 291 705 € 0,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 45 640 417 € 4,6 %
Náklady na materiál, energie 237 480 € 61,4 %
Služby 1 985 078 € 6,8 %
Pridaná hodnota 6 069 147 € -3,3 %
Osobné náklady 4 189 707 € -3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 104 459 € -8,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 61 123 € 5,8 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 713 858 € -2,4 %
HV z finančnej činnosti 30 368 € %

z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 1 744 226 € -0,6 %
Daň 400 148 € 4,7 %
HV po zdanení 1 344 078 € -2,1 %
EBITDA 1 818 317 € -2,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 375 845 € 10,4 %
 
Neobežný majetok 359 546 € -22,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 356 713 € -22,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 833 € -50,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 991 247 € 11,1 %
Zásoby 11 904 919 € 20,6 %
Dlhodobé pohľadávky 186 917 € -0,3 %
Krátkodobé pohľadávky 12 898 513 € 3,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 898 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 25 052 € 28,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 375 845 € 10,4 %
 
Vlastné imanie
3 807 696 € -33,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 458 118 € -43,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 344 078 € -2,1 %
 
Záväzky 21 537 953 € 25,0 %
Dlhodobé záväzky 54 115 € -16,3 %
Krátkodobé záväzky 20 570 362 € 27,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 913 476 € -5,8 %
 
Časové rozlíšenie 30 196 € -22,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?