IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • Quintiles Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Vajnorská 100/B
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/69023/B
Od 2.12.2010, posledná zmena 2.3.2024
Štatutárny orgán:
  • RNDr. Zoltán Varga
  • Jehudi Mostert
IČO:
45942269
DIČ:
2023154133

IČ DPH:

SK2023154133
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2011
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
1 072 300 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IQVIA RDS GesmbH (99,93%)
  • IQVIA RDS Eastern Holdings GmbH (0,07%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.06.2024 ako riadna.

Firma IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 847 542 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,2%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 354 077 EUR poklesol medziročne o 20 191 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,44% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,32%.

Absolútne ukazovatele

33 033 754 €

3,4 %

28 699 405 €

2,8 %

10 463 905 €

0,7 %

7 114 787 €

-0,3 %

9 245 170 €

0,5 %

Relatívne ukazovatele

87.37 %

-0,3 %

1.08

0,0

12.94 %

-0,3 %

32.01 %

0,7 %

30.30

-7,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb32 847 542 € 3,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie188 745 € -6,0 %
Služby3 959 392 € 6,6 %
Pridaná hodnota28 699 405 € 2,8 %
Osobné náklady26 590 237 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku141 172 € -29,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady143 353 € 24,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti1 824 643 € -2,1 %
HV z finančnej činnosti40 883 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením1 865 526 € 0,2 %
Daň511 449 € 5,0 %
HV po zdanení1 354 077 € -1,5 %
EBITDA1 965 815 € -4,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 463 905 € 0,7 %
 
Neobežný majetok392 488 € 16,7 %
Dlhodobý hmotný majetok392 488 € 16,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok9 494 834 € 4,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky510 753 € -14,9 %
Krátkodobé pohľadávky4 265 768 € 25,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty4 718 313 € -8,0 %
 
Časové rozlíšenie576 583 € -38,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky10 463 905 € 0,7 %
 
Vlastné imanie
7 114 787 € -0,3 %
Základné imanie1 072 300 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania107 230 € 0,0 %
HV minulých rokov4 581 180 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení1 354 077 € -1,5 %
 
Záväzky3 349 118 € 2,9 %
Dlhodobé záväzky27 253 € %

Krátkodobé záväzky315 494 € 26,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé3 006 371 € 0,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?