METRO Cash & Carry SR s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Sídlo:
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/69153/B
Od 8.12.2010, posledná zmena 1.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Michaela Průša Nešporová, PhD.
  • Romain Vincent
  • Silvia Pokrývková
  • Allen David Burkhardt
  • Manuel Sierra Asensi
IČO:
45952671
DIČ:
2023150701

IČ DPH:

SK2023150701
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
10 074 025 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Metro Cash & Carry International Holding B.V. (75,0%)
  • METRO AG (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 14.03.2024 ako riadna.

Firma METRO Cash & Carry SR s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 536 075 134 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,28%. Dosiahnutá strata je 1 842 536 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,14% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 529 281 561 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 88 794 850 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,33%.

Absolútne ukazovatele

539 303 045 €

8,3 %

45 306 004 €

9,6 %

102 254 128 €

14,9 %

16 346 189 €

-10,1 %

-18 801 220 €

-298,3 %

Relatívne ukazovatele

8.45 %

0,1 %

1.23

-0,1

-1.80 %

-3,6 %

84.01 %

4,5 %

0.38

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 529 281 561 € 8,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 793 573 € -3,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 440 486 711 € 8,5 %
Náklady na materiál, energie 5 013 443 € 2,2 %
Služby 45 148 517 € 5,3 %
Pridaná hodnota 45 306 004 € 9,6 %
Osobné náklady 36 829 328 € 18,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 676 985 € 26,7 %
Opravné položky -260 622 € 4,8 %
Ostatné výnosy 2 615 104 € 27,1 %
Iné prevádzkové náklady 4 326 888 € 58,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 468 988 € -71,6 %
HV z finančnej činnosti -1 982 876 € -20,0 %
z toho Nákladové úroky 148 756 € %

HV pred zdanením -513 888 € -114,6 %
Daň 1 328 648 € -30,2 %
HV po zdanení -1 842 536 € -213,3 %
EBITDA 6 714 851 € -28,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
102 254 128 € 14,9 %
 
Neobežný majetok 44 378 861 € 48,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 36 035 075 € 56,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 343 786 € 22,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 57 833 162 € -2,1 %
Zásoby 27 657 172 € -0,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 879 454 € 19,8 %
Krátkodobé pohľadávky 20 782 621 € -20,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 513 915 € 97,8 %
 
Časové rozlíšenie 42 105 € -24,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 102 254 128 € 14,9 %
 
Vlastné imanie
16 346 189 € -10,1 %
Základné imanie 10 074 023 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 520 342 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 594 360 € 32,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 842 536 € -213,3 %
 
Záväzky 85 907 936 € 21,3 %
Dlhodobé záväzky 243 091 € 11,9 %
Krátkodobé záväzky 74 797 030 € 20,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 867 815 € 30,8 %
 
Časové rozlíšenie 3 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?