METRO Cash & Carry SR s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Sídlo:
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/69153/B
Od 8.12.2010, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Michaela Průša Nešporová, PhD.
  • Romain Vincent
  • Silvia Pokrývková
  • Volkan Buyruk
  • Allen David Burkhardt
IČO:
45952671
DIČ:
2023150701

IČ DPH:

SK2023150701
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
10 074 025 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Metro Cash & Carry International Holding B.V. (75,0%)
  • METRO AG (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma METRO Cash & Carry SR s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 495 090 691 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 626 056 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 488 033 288 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 81 904 913 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,88%.

Absolútne ukazovatele

498 059 432 €

18,5 %

41 326 252 €

22,2 %

89 006 046 €

4,8 %

18 188 725 €

-31,5 %

-4 720 384 €

-151,9 %

Relatívne ukazovatele

8.35 %

0,2 %

1.33

0,1

1.83 %

2,7 %

79.56 %

10,8 %

0.48

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 488 033 288 € 18,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 057 403 € 10,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 406 128 375 € 18,3 %
Náklady na materiál, energie 4 903 915 € 14,6 %
Služby 42 869 082 € 21,3 %
Pridaná hodnota 41 326 252 € 22,2 %
Osobné náklady 31 124 367 € 9,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 479 563 € 19,4 %
Opravné položky -273 699 € %
Ostatné výnosy 2 057 483 € -34,6 %
Iné prevádzkové náklady 2 735 683 € -13,6 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 180 888 € 166,6 %
HV z finančnej činnosti -1 651 950 € 2,5 %
z toho Nákladové úroky 801 € -20,3 %
HV pred zdanením 3 528 938 € %

Daň 1 902 882 € 91,3 %
HV po zdanení 1 626 056 € %

EBITDA 9 386 752 € 71,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
89 006 046 € 4,8 %
 
Neobežný majetok 29 864 255 € 23,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 050 310 € 20,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 813 945 € 34,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 59 085 712 € -2,6 %
Zásoby 27 717 619 € 34,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 568 507 € 54,8 %
Krátkodobé pohľadávky 26 000 317 € -25,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 799 269 € -7,1 %
 
Časové rozlíšenie 56 079 € 85,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 89 006 046 € 4,8 %
 
Vlastné imanie
18 188 725 € -31,5 %
Základné imanie 10 074 023 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 520 342 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 968 304 € -68,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 626 056 € %

 
Záväzky 70 817 321 € 21,4 %
Dlhodobé záväzky 217 232 € 17,7 %
Krátkodobé záväzky 62 293 668 € 24,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 306 421 € 9,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?