LC Sabinov a. s.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LC Sabinov a. s.
Sídlo:
Priemyselná štvrť 5
08301 Sabinov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10420/P
Od 4.2.2011, posledná zmena 14.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jana Lešková
  • Ing. Jozef Sedlák
  • Ing. Štefan Bujňák
IČO:
45977119
DIČ:
2023211960

IČ DPH:

SK2023211960
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
34 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 12.03.2024 ako riadna.

Firma LC Sabinov a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 40 768 311 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 847 EUR poklesol medziročne o 33 361 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,38% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 495 396 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 473 050 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,4%.

Absolútne ukazovatele

40 785 916 €

13,0 %

1 774 123 €

8,0 %

5 110 618 €

29,7 %

500 684 €

-1,6 %

297 412 €

-33,8 %

Relatívne ukazovatele

4.35 %

-0,2 %

1.12

-0,0

0.04 %

-0,8 %

90.20 %

3,1 %

0.56

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 495 396 € 13,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 272 915 € 13,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 38 022 346 € 13,4 %
Náklady na materiál, energie 190 654 € 21,4 %
Služby 781 188 € 7,8 %
Pridaná hodnota 1 774 123 € 8,0 %
Osobné náklady 1 579 276 € 8,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 81 893 € -7,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 17 605 € -30,1 %
Iné prevádzkové náklady 24 210 € -47,6 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 106 349 € 39,3 %
HV z finančnej činnosti -85 566 € -192,8 %
z toho Nákladové úroky 70 471 € 266,0 %
HV pred zdanením 20 783 € -55,9 %
Daň 18 936 € 58,8 %
HV po zdanení 1 847 € -94,8 %
EBITDA 188 242 € 14,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 110 618 € 29,7 %
 
Neobežný majetok 248 891 € 31,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 242 365 € 35,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 526 € -38,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 837 701 € 29,4 %
Zásoby 2 319 491 € 18,7 %
Dlhodobé pohľadávky 623 € -96,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 503 544 € 42,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 043 € 62,6 %
 
Časové rozlíšenie 24 026 € 104,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 110 618 € 29,7 %
 
Vlastné imanie
500 684 € -1,6 %
Základné imanie 34 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 49 800 € 25,1 %
HV minulých rokov 415 037 € 3,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 847 € -94,8 %
 
Záväzky 4 607 775 € 34,3 %
Dlhodobé záväzky 15 268 € -13,4 %
Krátkodobé záväzky 3 077 753 € 29,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 483 780 € 64,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 30 974 € -76,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 159 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?