LC Sabinov a. s.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LC Sabinov a. s.
Sídlo:
Priemyselná štvrť 5
08301 Sabinov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10420/P
Od 4.2.2011, posledná zmena 14.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jana Lešková
  • Ing. Jozef Sedlák
  • Ing. Štefan Bujňák
IČO:
45977119
DIČ:
2023211960

IČ DPH:

SK2023211960
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
34 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.03.2023 ako riadna.

Firma LC Sabinov a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 058 520 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 35 208 EUR vzrástol medziročne o 4 035 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,39% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 058 322 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 523 852 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,8%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,87%.

Absolútne ukazovatele

36 083 879 €

9,2 %

1 642 225 €

9,2 %

3 940 106 €

20,6 %

508 837 €

6,3 %

449 167 €

18,2 %

Relatívne ukazovatele

4.55 %

-0,0 %

1.13

0,0

0.89 %

-0,1 %

87.09 %

1,7 %

0.54

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 058 322 € 9,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 000 198 € 7,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 33 534 470 € 9,3 %
Náklady na materiál, energie 156 985 € 11,4 %
Služby 724 840 € 8,8 %
Pridaná hodnota 1 642 225 € 9,2 %
Osobné náklady 1 456 936 € 5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 88 107 € 7,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 25 195 € -22,0 %
Iné prevádzkové náklady 46 184 € 123,1 %
Zisk z predaja majetku 164 € -95,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 76 357 € 24,0 %
HV z finančnej činnosti -29 225 € -51,4 %
z toho Nákladové úroky 19 257 € 63,6 %
HV pred zdanením 47 132 € 11,4 %
Daň 11 924 € 7,2 %
HV po zdanení 35 208 € 12,9 %
EBITDA 164 300 € 17,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 940 106 € 20,6 %
 
Neobežný majetok 189 488 € -7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 178 951 € 0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 537 € -61,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 738 884 € 22,8 %
Zásoby 1 954 639 € 13,3 %
Dlhodobé pohľadávky 19 559 € 29,6 %
Krátkodobé pohľadávky 1 756 051 € 35,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 635 € -16,7 %
 
Časové rozlíšenie 11 734 € -32,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 940 106 € 20,6 %
 
Vlastné imanie
508 837 € 6,3 %
Základné imanie 34 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 39 800 € 33,6 %
HV minulých rokov 399 829 € 4,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 35 208 € 12,9 %
 
Záväzky 3 430 866 € 23,0 %
Dlhodobé záväzky 17 640 € -4,4 %
Krátkodobé záväzky 2 381 810 € 7,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 899 679 € 100,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 131 737 € 27,1 %
 
Časové rozlíšenie 403 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?