Fuel Traders Corporation s. r. o.

Historický názov:
  • Energ- Fuel Traders Corporation s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Fuel Traders Corporation s. r. o.
Sídlo:
Pribinova 25
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/70475/B
Od 4.2.2011, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Krajčovič
  • Ing. Zuzana Ištvánfiová
IČO:
46014195
DIČ:
2023191203

IČ DPH:

SK2023191203
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2011
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
300 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • KEY DEE LIMITED (50,0%)
  • Ing. Michal Krajčovič (35,0%)
  • Ing. Ladislav Lopatka (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma Fuel Traders Corporation s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 133 884 328 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 75,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 204 598 EUR vzrástol medziročne o 115 306 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 133 834 268 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 279 921 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 17,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 54,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,17%.

Absolútne ukazovatele

156 434 972 €

54,9 %

1 038 504 €

124,9 %

7 378 859 €

27,8 %

1 423 857 €

16,8 %

1 317 472 €

20,3 %

Relatívne ukazovatele

0.78 %

0,2 %

8.68

4,7

2.77 %

1,2 %

80.70 %

1,8 %

0.97

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 133 834 268 € 75,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 060 € -51,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 129 554 347 € 76,0 %
Náklady na materiál, energie 26 411 € -17,3 %
Služby 3 265 066 € 54,1 %
Pridaná hodnota 1 038 504 € 124,9 %
Osobné náklady 119 638 € 2,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 51 482 € -13,2 %
Opravné položky 317 465 € %

Ostatné výnosy 22 514 842 € -7,9 %
Iné prevádzkové náklady 22 627 335 € -7,7 %
Zisk z predaja majetku 833 € -83,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 438 259 € 86,7 %
HV z finančnej činnosti -82 310 € 28,1 %
z toho Nákladové úroky 3 700 € -18,6 %
HV pred zdanením 355 949 € 196,2 %
Daň 151 351 € %

HV po zdanení 204 598 € 129,1 %
EBITDA 488 908 € 79,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 378 859 € 27,8 %
 
Neobežný majetok 124 100 € -6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 63 181 € 90,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 60 919 € -38,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 242 928 € 30,0 %
Zásoby 1 484 892 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 457 207 € -15,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 300 829 € %

 
Časové rozlíšenie 11 831 € -83,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 378 859 € 27,8 %
 
Vlastné imanie
1 423 857 € 16,8 %
Základné imanie 300 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 30 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 889 259 € 11,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 204 598 € 129,1 %
 
Záväzky 5 955 002 € 30,7 %
Dlhodobé záväzky 2 316 € 11,1 %
Krátkodobé záväzky 5 937 287 € 43,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 399 € 141,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?