Bluefin Century, s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bluefin Century, s. r. o.
Sídlo:
Kremnická 3576/24
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/70421/B
Od 3.2.2011, posledná zmena 29.8.2020
Štatutárny orgán:
  • Roland Rozsi
IČO:
46019138
DIČ:
2023189432

IČ DPH:

SK2023189432
Podľa §4, registrovaný od 16.12.2011
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
1 507 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LEDENE LIMITED (99,54%)
  • Roland Rozsi (0,46%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Bluefin Century, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 963 627 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 13,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 345 940 EUR vzrástol medziročne o 302 870 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,95% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 81 936 994 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 648 261 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 15,21%.

Absolútne ukazovatele

82 806 005 €

-13,1 %

494 114 €

-60,7 %

18 271 716 €

-4,1 %

2 255 270 €

17,1 %

8 850 636 €

3,1 %

Relatívne ukazovatele

0.60 %

-0,7 %

6.04

-7,0

1.89 %

1,7 %

87.66 %

-2,2 %

1.48

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 81 936 994 € -11,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 633 € -98,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 80 288 733 € -13,2 %
Náklady na materiál, energie 12 729 € -21,1 %
Služby 1 168 051 € -16,6 %
Pridaná hodnota 494 114 € -60,7 %
Osobné náklady 81 870 € -15,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 95 052 € -45,8 %
Opravné položky -84 132 € -124,2 %
Ostatné výnosy 489 440 € %

Iné prevádzkové náklady 228 728 € 15,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 662 036 € 21,9 %
HV z finančnej činnosti -207 968 € 54,4 %
z toho Nákladové úroky 114 229 € -28,9 %
HV pred zdanením 454 068 € %

Daň 108 128 € 143,9 %
HV po zdanení 345 940 € %

EBITDA 672 956 € -6,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 271 716 € -4,1 %
 
Neobežný majetok 231 854 € -5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 60 944 € -3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 120 000 € -1,4 %
Dlhodobý finančný majetok 50 910 € -13,9 %
 
Obežný majetok 18 013 260 € -4,1 %
Zásoby 4 467 729 € -45,0 %
Dlhodobé pohľadávky 79 119 € -40,2 %
Krátkodobé pohľadávky 13 437 595 € 27,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 28 817 € %

 
Časové rozlíšenie 26 602 € -1,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 271 716 € -4,1 %
 
Vlastné imanie
2 255 270 € 17,1 %
Základné imanie 1 507 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 117 475 € 1,9 %
HV minulých rokov 284 855 € 9,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 345 940 € %

 
Záväzky 16 016 446 € -6,4 %
Dlhodobé záväzky 6 900 917 € -1,7 %
Krátkodobé záväzky 5 781 891 € -18,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 328 216 € 10,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 422 € -59,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?