PSA TRADING SK s.r.o.

Historický názov:
  • PSA TRADING s. r. o.
  • Busch SK s.r.o
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PSA TRADING SK s.r.o.
Sídlo:
Ružinovská 3
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/100065/B
Od 2.3.2011, posledná zmena 11.11.2021
Štatutárny orgán:
  • Pavel Široký
IČO:
46065580
DIČ:
2023224225

IČ DPH:

SK2023224225
Podľa §4, registrovaný od 6.5.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PSA TRADING GROUP s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.03.2023 ako riadna.

Firma PSA TRADING SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 083 841 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 25,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 696 547 EUR vzrástol medziročne o 43 829 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 51 070 878 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 212 085 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,98%.

Absolútne ukazovatele

51 673 865 €

-26,5 %

462 306 €

70,2 %

3 883 707 €

-1,5 %

3 027 458 €

69,0 %

3 027 458 €

69,0 %

Relatívne ukazovatele

0.90 %

0,5 %

N/A

-52,7

17.94 %

1,4 %

22.05 %

-32,5 %

3.85

2,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 51 070 878 € -25,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 963 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 44 858 793 € -29,0 %
Náklady na materiál, energie
Služby 5 762 742 € 19,0 %
Pridaná hodnota 462 306 € 70,2 %
Osobné náklady 0 € -100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 973 € -99,9 %
Iné prevádzkové náklady 42 829 € -96,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 420 450 € 58,1 %
HV z finančnej činnosti 459 761 € -22,9 %
z toho Nákladové úroky 886 € -60,7 %
HV pred zdanením 880 211 € 2,1 %
Daň 183 664 € -12,4 %
HV po zdanení 696 547 € 6,7 %
EBITDA 420 450 € 58,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 883 707 € -1,5 %
 
Neobežný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 882 643 € -1,1 %
Zásoby 588 302 € -59,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 716 201 € 35,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 578 140 € 18,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 064 € -94,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 883 707 € -1,5 %
 
Vlastné imanie
3 027 458 € 69,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 926 856 € 139,2 %
HV minulých rokov 1 399 055 € 87,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 696 547 € 6,7 %
 
Záväzky 856 249 € -60,2 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 856 249 € -60,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?