Loading

Garrett Motion Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Honeywell Turbo s. r. o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Garrett Motion Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Záborské 515
08253 Záborské
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/26199/P
Od 3.3.2011, posledná zmena 28.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Jerome Maironi
  • Russell Thomas James
IČO:
46071890
DIČ:
2023211014

IČ DPH:

SK2023211014
Podľa §4, registrovaný od 10.3.2011
SK NACE (RÚZ):
29100 Výroba motorových vozidiel
Základné imanie:
3 505 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Garrett TS Ltd (99,98%)
  • Garrett Transportation I Inc. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Garrett Motion Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 743 550 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 914 827 EUR vzrástol medziročne o 344 696 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,02% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,35%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,82%.

Absolútne ukazovatele

62 341 378 €

8,6 %

33 298 129 €

4,1 %

96 440 998 €

-9,0 %

19 758 935 €

10,7 %

-55 721 366 €

12,9 %

Relatívne ukazovatele

58.68 %

-2,2 %

1.65

-0,0

1.99 %

0,5 %

79.51 %

-3,7 %

0.13

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 56 743 550 € 8,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 11 013 408 € 16,7 %
Služby 12 152 054 € 12,3 %
Pridaná hodnota 33 298 129 € 4,1 %
Osobné náklady 20 212 846 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 14 089 196 € 8,0 %
Opravné položky 279 959 € 11,8 %
Ostatné výnosy 5 286 303 € 21,5 %
Iné prevádzkové náklady 167 775 € 46,7 %
Zisk z predaja majetku 266 999 € 17,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 381 614 € 6,5 %
HV z finančnej činnosti -1 808 752 € 8,5 %
z toho Nákladové úroky 1 838 717 € -4,8 %
HV pred zdanením 2 572 862 € 20,4 %
Daň 658 035 € 16,0 %
HV po zdanení 1 914 827 € 22,0 %
EBITDA 18 203 811 € 7,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
96 440 998 € -9,0 %
 
Neobežný majetok 80 620 201 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 80 582 018 € -6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 38 183 € 231,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 820 797 € -18,9 %
Zásoby 6 532 303 € 11,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 288 494 € 1,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 96 440 998 € -9,0 %
 
Vlastné imanie
19 758 935 € 10,7 %
Základné imanie 3 505 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 350 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 988 608 € 12,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 914 827 € 22,0 %
 
Záväzky 73 330 484 € -12,1 %
Dlhodobé záväzky 4 501 893 € 11,7 %
Krátkodobé záväzky 68 190 584 € -13,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 638 007 € -5,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 351 579 € -29,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?