Wayden, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Wayden, s.r.o.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 10
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/71238/B
Od 8.3.2011, posledná zmena 6.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Soňa Othmanová
IČO:
46075453
DIČ:
2023228273

IČ DPH:

SK2023228273
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2011
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
1 464 300 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • J&T REAL ESTATE HOLDING PLC (100,0%)
Ďalšie informácie:
16 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Wayden, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 947 889 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 98,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 216 515 EUR poklesol medziročne o 10 873 176 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 164,24% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 705 377 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 98,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 95,43%.

Absolútne ukazovatele

529 503 €

-98,0 %

-45 243 €

-100,3 %

2 595 440 €

-85,8 %

2 152 715 €

-84,8 %

2 198 379 €

-69,7 %

Relatívne ukazovatele

-4.77 %

-23,6 %

N/A

0,0

8.34 %

-52,4 %

17.06 %

-5,1 %

18.24

15,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 78 230 € -98,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 869 659 € -98,8 %
Zmena stavu zásob -705 377 € 98,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 74 923 € -98,7 %
Náklady na materiál, energie 14 574 € -99,0 %
Služby 198 258 € -95,4 %
Pridaná hodnota -45 243 € -100,3 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 414 € -79,4 %
Opravné položky -155 368 € -194,3 %
Ostatné výnosy 172 811 € 178,2 %
Iné prevádzkové náklady 178 662 € 54,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 103 860 € -99,3 %
HV z finančnej činnosti 113 753 € %

z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 217 613 € -98,4 %
Daň 1 098 € -100,0 %
HV po zdanení 216 515 € -98,0 %
EBITDA -51 094 € -100,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 595 440 € -85,8 %
 
Neobežný majetok 219 724 € -96,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 219 724 € 78,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 2 374 147 € -78,5 %
Zásoby 1 727 138 € -31,1 %
Dlhodobé pohľadávky 150 000 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 152 094 € -73,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 344 915 € -95,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 569 € -42,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 595 440 € -85,8 %
 
Vlastné imanie
2 152 715 € -84,8 %
Základné imanie 1 464 300 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 421 430 € 27,7 %
HV minulých rokov 50 470 € -96,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 216 515 € -98,0 %
 
Záväzky 442 725 € -88,7 %
Dlhodobé záväzky 351 922 € -8,5 %
Krátkodobé záväzky 27 337 € -99,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 63 466 € 120,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?