Dráčik DIVI, s. r. o.

Historický názov:
  • TELEPHONE COMPANY, s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dráčik DIVI, s. r. o.
Sídlo:
Gajova 13
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/72790/B
Od 4.5.2011, posledná zmena 17.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Víglaský
IČO:
46118985
DIČ:
2023271261

IČ DPH:

SK2023271261
Podľa §4, registrovaný od 19.9.2011
SK NACE (RÚZ):
47650 Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Dušan Víglaský (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Dráčik DIVI, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 253 756 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 007 717 EUR poklesol medziročne o 165 032 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,84% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 70 182 491 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 20 481 488 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 29%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,25%.

Absolútne ukazovatele

70 291 831 €

18,2 %

10 580 503 €

23,7 %

40 348 509 €

6,5 %

10 698 450 €

23,1 %

9 120 648 €

26,3 %

Relatívne ukazovatele

15.06 %

0,3 %

1.48

0,1

4.98 %

-0,8 %

73.48 %

-3,6 %

0.91

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 182 491 € 21,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 71 265 € -61,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 49 701 003 € 19,8 %
Náklady na materiál, energie 1 462 779 € 30,5 %
Služby 8 509 471 € 22,5 %
Pridaná hodnota 10 580 503 € 23,7 %
Osobné náklady 7 160 089 € 12,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 248 187 € -10,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 37 520 € -97,3 %
Iné prevádzkové náklady 41 730 € -4,6 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 168 017 € -1,9 %
HV z finančnej činnosti -620 855 € -30,9 %
z toho Nákladové úroky 75 609 € %

HV pred zdanením 2 547 162 € -7,5 %
Daň 539 445 € -7,3 %
HV po zdanení 2 007 717 € -7,6 %
EBITDA 3 416 204 € -2,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 348 509 € 6,5 %
 
Neobežný majetok 1 733 524 € 5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 729 625 € 5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 899 € -72,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 38 381 999 € 6,6 %
Zásoby 11 652 088 € -5,3 %
Dlhodobé pohľadávky 206 206 € 47,8 %
Krátkodobé pohľadávky 20 539 405 € 4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 984 300 € 52,9 %
 
Časové rozlíšenie 232 986 € 8,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 348 509 € 6,5 %
 
Vlastné imanie
10 698 450 € 23,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 684 733 € 33,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 007 717 € -7,6 %
 
Záväzky 29 595 171 € 1,6 %
Dlhodobé záväzky 67 549 € 21,5 %
Krátkodobé záväzky 29 233 243 € 4,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 294 379 € 10,8 %
 
Časové rozlíšenie 54 888 € -5,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?