Metrostav DS a.s.

Historický názov:
  • Metrostav Asfalt a.s.
  • Doprastav Asfalt, a.s.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Metrostav DS a.s.
Sídlo:
Košická 17180/49
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7059/B
Od 1.4.2011, posledná zmena 4.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jan Dostál
  • Ing. Lenka Sýkorová
  • Ing. Pavol Hrúzik
IČO:
46120602
DIČ:
2023231892

IČ DPH:

SK2023231892
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2011
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
10 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Metrostav DS a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 296 200 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 880 EUR poklesol medziročne o 9 012 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,27% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 8 168 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 56,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 39,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,44%.

Absolútne ukazovatele

74 842 504 €

40,1 %

10 554 433 €

15,4 %

64 620 735 €

54,1 %

12 690 075 €

24,9 %

1 988 601 €

298,4 %

Relatívne ukazovatele

14.21 %

-3,1 %

1.34

-0,0

0.02 %

-0,0 %

80.36 %

4,6 %

0.98

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 296 200 € 40,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 8 168 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 26 335 337 € 56,2 %
Služby 37 414 598 € 39,4 %
Pridaná hodnota 10 554 433 € 15,4 %
Osobné náklady 7 868 566 € 18,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 664 293 € 3,1 %
Opravné položky -1 625 € -116,3 %
Ostatné výnosy 132 899 € 169,0 %
Iné prevádzkové náklady 776 605 € 23,7 %
Zisk z predaja majetku 92 457 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 471 950 € 48,0 %
HV z finančnej činnosti -450 612 € -59,8 %
z toho Nákladové úroky 258 888 € 27,0 %
HV pred zdanením 21 338 € -42,4 %
Daň 11 458 € -36,9 %
HV po zdanení 9 880 € -47,7 %
EBITDA 2 042 161 € 6,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
64 620 735 € 54,1 %
 
Neobežný majetok 13 711 485 € 1,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 529 609 € 2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 792 € -50,0 %
Dlhodobý finančný majetok 179 084 € 1,2 %
 
Obežný majetok 50 874 300 € 78,6 %
Zásoby 2 757 844 € 114,1 %
Dlhodobé pohľadávky 3 914 797 € 17,7 %
Krátkodobé pohľadávky 38 617 770 € 66,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 583 889 € %

 
Časové rozlíšenie 34 950 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 64 620 735 € 54,1 %
 
Vlastné imanie
12 690 075 € 24,9 %
Základné imanie 10 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 421 201 € 280,9 %
HV minulých rokov -741 006 € 2,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 880 € -47,7 %
 
Záväzky 51 930 660 € 63,4 %
Dlhodobé záväzky 4 924 443 € 15,7 %
Krátkodobé záväzky 45 005 852 € 88,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 000 365 € 47,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?