Metrostav DS a.s.

Historický názov:
  • Metrostav Asfalt a.s.
  • Doprastav Asfalt, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Metrostav DS a.s.
Sídlo:
Košická 17180/49
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7059/B
Od 1.4.2011, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Lenka Sýkorová
  • Ing. Martin Máté
  • Ing. Pavol Hrúzik
IČO:
46120602
DIČ:
2023231892

IČ DPH:

SK2023231892
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2011
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
10 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Metrostav DS a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 87 284 836 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 665 592 EUR vzrástol medziročne o 655 712 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,14% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,36%.

Absolútne ukazovatele

88 043 883 €

17,6 %

13 744 523 €

30,2 %

54 798 315 €

-15,2 %

13 356 338 €

5,3 %

4 896 177 €

146,2 %

Relatívne ukazovatele

15.75 %

1,5 %

1.50

0,2

1.21 %

1,2 %

75.63 %

-4,7 %

1.07

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 87 284 836 € 17,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 166 117 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 29 356 084 € 11,5 %
Služby 44 350 346 € 18,5 %
Pridaná hodnota 13 744 523 € 30,2 %
Osobné náklady 9 156 160 € 16,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 912 071 € 14,9 %
Opravné položky 123 447 € %

Ostatné výnosy 188 470 € 41,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 239 042 € 59,5 %
Zisk z predaja majetku 33 091 € -64,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 535 364 € 225,3 %
HV z finančnej činnosti -623 162 € -38,3 %
z toho Nákladové úroky 404 539 € 56,3 %
HV pred zdanením 912 202 € %

Daň 246 610 € %

HV po zdanení 665 592 € %

EBITDA 3 414 344 € 67,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 798 315 € -15,2 %
 
Neobežný majetok 16 001 995 € 16,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 822 240 € 16,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 179 755 € 0,4 %
 
Obežný majetok 38 796 320 € -23,7 %
Zásoby 2 579 985 € -6,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 182 863 € -69,8 %
Krátkodobé pohľadávky 10 266 451 € -73,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 24 767 021 € %

 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 54 798 315 € -15,2 %
 
Vlastné imanie
13 356 338 € 5,3 %
Základné imanie 10 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 422 860 € 0,0 %
HV minulých rokov -732 114 € 1,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 665 592 € %

 
Záväzky 41 441 977 € -20,2 %
Dlhodobé záväzky 6 746 657 € 37,0 %
Krátkodobé záväzky 32 717 280 € -27,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 978 040 € -1,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?