Loading

SKC foundry s. r. o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SKC foundry s. r. o.
Sídlo:
Továrenská 7
94303 Štúrovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/41423/N
Od 1.4.2011, posledná zmena 17.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Eduard Sallés Aromir
  • Josep Maria Noguera García del Prado
  • Miguel Sallés Costa
  • Rosa Sallés Aromir
IČO:
46123474
DIČ:
2023246907

IČ DPH:

SK2023246907
Podľa §4, registrovaný od 20.5.2011
SK NACE (RÚZ):
24510 Odlievanie železa
Základné imanie:
9 575 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CONTECHDALS, S.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.05.2023 ako riadna.

Firma SKC foundry s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 299 416 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 62,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 463 150 EUR vzrástol medziročne o 387 918 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,86% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 80,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,68%.

Absolútne ukazovatele

31 330 983 €

63,9 %

4 910 490 €

3,5 %

31 640 961 €

18,3 %

7 793 324 €

6,3 %

1 126 879 €

186,7 %

Relatívne ukazovatele

16.76 %

-9,6 %

1.82

-0,1

1.46 %

1,2 %

75.37 %

2,8 %

0.70

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 459 852 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 839 564 € 54,5 %
Zmena stavu zásob 1 253 598 € 88,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 085 078 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 20 369 397 € 80,0 %
Služby 4 188 049 € 59,1 %
Pridaná hodnota 4 910 490 € 3,5 %
Osobné náklady 2 692 548 € 8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 034 266 € -2,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 777 969 € 82,3 %
Iné prevádzkové náklady 67 005 € -18,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 894 640 € 70,1 %
HV z finančnej činnosti -411 181 € 8,2 %
z toho Nákladové úroky 395 526 € -10,0 %
HV pred zdanením 483 459 € %

Daň 20 309 € %

HV po zdanení 463 150 € %

EBITDA 2 928 906 € 12,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 640 961 € 18,3 %
 
Neobežný majetok 18 430 130 € -9,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 422 329 € -9,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 801 € -28,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 197 528 € 104,3 %
Zásoby 4 702 012 € 80,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 700 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 243 207 € 128,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 249 609 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie 13 303 € 72,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 640 961 € 18,3 %
 
Vlastné imanie
7 793 324 € 6,3 %
Základné imanie 9 575 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 62 734 € 13,6 %
HV minulých rokov -2 307 560 € 2,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 463 150 € %

 
Záväzky 23 847 637 € 22,8 %
Dlhodobé záväzky 10 875 178 € -6,2 %
Krátkodobé záväzky 9 451 073 € 43,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 835 092 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 630 179 € 124,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 56 115 € -1,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?