Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Altra Industrial Motion Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 49
95301 Zlaté Moravce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/28898/N
Od 27.4.2011, posledná zmena 23.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Carl Richard Christenson
  • Craig Schuele
  • Nader Halmuschi
IČO:
46153110
DIČ:
2023248348

IČ DPH:

SK2023248348
Podľa §4, registrovaný od 10.5.2011
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Bauer Gear Motor GmbH (99,85%)
  • Altra Industrial Motion Netherlands B.V. (0,15%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 035 212 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 478 246 EUR poklesol medziročne o 178 176 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,3% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,25%.

Absolútne ukazovatele

33 950 693 €

-6,8 %

11 115 879 €

2,8 %

18 373 128 €

-7,0 %

12 446 292 €

4,0 %

7 530 457 €

2,9 %

Relatívne ukazovatele

33.65 %

3,2 %

1.24

-0,0

2.60 %

-0,7 %

32.26 %

-7,2 %

0.22

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 035 212 € -7,1 %
Zmena stavu zásob 796 800 € 7,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 20 132 369 € -11,4 %
Služby 2 886 327 € 9,4 %
Pridaná hodnota 11 115 879 € 2,8 %
Osobné náklady 8 989 285 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 307 395 € -7,3 %
Opravné položky -302 563 € %
Ostatné výnosy 49 408 € 11,0 %
Iné prevádzkové náklady 42 591 € -48,6 %
Zisk z predaja majetku 69 200 € -34,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 895 216 € -3,3 %
HV z finančnej činnosti -198 596 € -297,4 %
z toho Nákladové úroky 167 615 € %

HV pred zdanením 696 620 € -20,5 %
Daň 218 374 € -0,6 %
HV po zdanení 478 246 € -27,1 %
EBITDA 1 830 848 € -17,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 373 128 € -7,0 %
 
Neobežný majetok 5 027 818 € 3,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 027 818 € 3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 143 282 € -10,0 %
Zásoby 11 945 812 € -11,7 %
Dlhodobé pohľadávky 163 850 € -26,2 %
Krátkodobé pohľadávky 1 007 368 € 56,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 26 252 € -87,8 %
 
Časové rozlíšenie 202 028 € -32,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 373 128 € -7,0 %
 
Vlastné imanie
12 446 292 € 4,0 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 046 782 € 0,0 %
HV minulých rokov 421 264 € 279,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 478 246 € -27,1 %
 
Záväzky 5 926 836 € -24,0 %
Dlhodobé záväzky 7 156 € 11,2 %
Krátkodobé záväzky 5 651 003 € -23,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 268 677 € -37,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?