Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Altra Industrial Motion Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 49
95301 Zlaté Moravce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/28898/N
Od 27.4.2011, posledná zmena 23.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Carl Richard Christenson
  • Craig Schuele
  • Nader Halmuschi
IČO:
46153110
DIČ:
2023248348

IČ DPH:

SK2023248348
Podľa §4, registrovaný od 10.5.2011
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Bauer Gear Motor GmbH (99,85%)
  • Altra Industrial Motion Netherlands B.V. (0,15%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 549 987 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 656 422 EUR vzrástol medziročne o 267 871 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,45%.

Absolútne ukazovatele

36 442 074 €

19,2 %

10 810 213 €

6,9 %

19 763 409 €

22,9 %

11 968 045 €

5,8 %

7 317 002 €

18,7 %

Relatívne ukazovatele

30.41 %

-3,1 %

1.27

-0,0

3.32 %

0,9 %

39.44 %

9,8 %

0.16

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 549 987 € 17,8 %
Zmena stavu zásob 740 435 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 22 730 227 € 27,9 %
Služby 2 637 649 € 8,1 %
Pridaná hodnota 10 810 213 € 6,9 %
Osobné náklady 8 540 958 € 10,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 411 032 € -14,1 %
Opravné položky 112 333 € %

Ostatné výnosy 44 501 € -76,4 %
Iné prevádzkové náklady 82 914 € -65,3 %
Zisk z predaja majetku 106 323 € -14,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 926 133 € 14,4 %
HV z finančnej činnosti -49 974 € -14,5 %
z toho Nákladové úroky 6 651 € %

HV pred zdanením 876 159 € 14,4 %
Daň 219 737 € -41,8 %
HV po zdanení 656 422 € 68,9 %
EBITDA 2 230 842 € -1,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 763 409 € 22,9 %
 
Neobežný majetok 4 863 237 € -10,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 863 237 € -10,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 602 146 € 42,5 %
Zásoby 13 521 633 € 59,2 %
Dlhodobé pohľadávky 222 060 € 13,3 %
Krátkodobé pohľadávky 643 264 € -49,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 215 189 € -24,4 %
 
Časové rozlíšenie 298 026 € -20,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 763 409 € 22,9 %
 
Vlastné imanie
11 968 045 € 5,8 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 046 782 € 0,0 %
HV minulých rokov -235 159 € 62,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 656 422 € 68,9 %
 
Záväzky 7 795 364 € 63,5 %
Dlhodobé záväzky 6 437 € -53,4 %
Krátkodobé záväzky 7 361 110 € 103,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 427 817 € -12,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?