AGROMAČAJ a.s.

Historický názov:
  • AGROCROP a. s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROMAČAJ a.s.
Sídlo:
Kráľová pri Senci 455
90050 Kráľová pri Senci
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5346/B
Od 5.7.2011, posledná zmena 17.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Mačaj
  • Ing. Juraj Mačaj
  • Mgr. Lucia Mačajová
IČO:
46184341
DIČ:
2023304481

IČ DPH:

SK2023304481
Podľa §4, registrovaný od 22.6.2012
SK NACE (RÚZ):
01130 Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
Základné imanie:
2 902 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma AGROMAČAJ a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 333 814 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 888 219 EUR poklesol medziročne o 1 049 622 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,87%.

Absolútne ukazovatele

55 789 573 €

8,0 %

10 171 818 €

-9,8 %

85 090 805 €

-10,3 %

48 825 637 €

-1,3 %

20 178 674 €

8,3 %

Relatívne ukazovatele

20.62 %

-2,7 %

2.23

-0,5

1.04 %

-1,0 %

42.62 %

-5,2 %

1.99

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 468 969 € 45,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 864 845 € -8,3 %
Zmena stavu zásob 1 855 516 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 12 333 327 € 37,4 %
Náklady na materiál, energie 12 507 281 € 22,4 %
Služby 16 176 904 € -11,2 %
Pridaná hodnota 10 171 818 € -9,8 %
Osobné náklady 4 557 715 € 8,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 029 762 € -4,1 %
Opravné položky 4 055 € -87,5 %
Ostatné výnosy 2 337 336 € -7,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 032 862 € -30,9 %
Zisk z predaja majetku 97 175 € 102,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 981 935 € -31,8 %
HV z finančnej činnosti -605 948 € -1,5 %
z toho Nákladové úroky 611 528 € -1,9 %
HV pred zdanením 1 375 987 € -40,4 %
Daň 487 768 € 31,6 %
HV po zdanení 888 219 € -54,2 %
EBITDA 6 914 522 € -14,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
85 090 805 € -10,3 %
 
Neobežný majetok 52 744 784 € -9,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 31 821 391 € -0,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 20 923 393 € -20,7 %
 
Obežný majetok 32 227 384 € -11,4 %
Zásoby 8 176 417 € 44,2 %
Dlhodobé pohľadávky 71 852 € -58,3 %
Krátkodobé pohľadávky 23 229 582 € -21,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 749 533 € -11,3 %
 
Časové rozlíšenie 118 637 € -14,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 85 090 805 € -10,3 %
 
Vlastné imanie
48 825 637 € -1,3 %
Základné imanie 2 902 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 467 206 € -8,1 %
HV minulých rokov 27 568 212 € 7,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 888 219 € -54,2 %
 
Záväzky 35 237 736 € -19,8 %
Dlhodobé záväzky 1 517 447 € -19,7 %
Krátkodobé záväzky 4 228 948 € -58,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 22 392 894 € -12,4 %
Bankové úvery krátkodobé 6 839 115 € 10,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 259 332 € 22,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 027 432 € -27,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?