Loading

FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o.
Sídlo:
Gorkého 9
81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/73611/B
Od 4.6.2011, posledná zmena 15.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Alessio Ballerini
IČO:
46207678
DIČ:
2023277839

IČ DPH:

SK2023277839
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2011
SK NACE (RÚZ):
46420 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
Základné imanie:
140 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Union Island Textil AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 28 118 072 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 37 987 EUR poklesol medziročne o 898 275 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,95% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 854 044 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 064 805 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 19,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,6%.

Absolútne ukazovatele

28 150 332 €

1,1 %

1 230 254 €

-45,9 %

10 095 728 €

-19,6 %

4 773 906 €

0,8 %

4 915 180 €

-2,3 %

Relatívne ukazovatele

4.38 %

-3,8 %

1.37

-1,3

0.38 %

-7,1 %

52.71 %

-9,6 %

0.06

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 854 044 € 1,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 264 028 € -19,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 789 239 € 5,7 %
Náklady na materiál, energie 131 280 € -19,3 %
Služby 967 299 € -2,5 %
Pridaná hodnota 1 230 254 € -45,9 %
Osobné náklady 897 896 € 4,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 77 801 € 1,3 %
Opravné položky 142 € 136,7 %
Ostatné výnosy 29 319 € -3,3 %
Iné prevádzkové náklady 108 845 € 34,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 174 889 € -86,4 %
HV z finančnej činnosti -122 956 € -32,8 %
z toho Nákladové úroky 50 251 € 165,5 %
HV pred zdanením 51 933 € -95,7 %
Daň 13 946 € -94,6 %
HV po zdanení 37 987 € -95,9 %
EBITDA 252 690 € -81,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 095 728 € -19,6 %
 
Neobežný majetok 257 869 € -23,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 255 755 € -22,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 114 € -52,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 822 464 € -19,2 %
Zásoby 9 473 066 € -19,5 %
Dlhodobé pohľadávky 70 371 € 6,7 %
Krátkodobé pohľadávky 240 348 € -4,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 38 679 € -43,8 %
 
Časové rozlíšenie 15 395 € -77,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 095 728 € -19,6 %
 
Vlastné imanie
4 773 906 € 0,8 %
Základné imanie 140 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 581 919 € 25,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 37 987 € -95,9 %
 
Záväzky 5 321 822 € -32,0 %
Dlhodobé záväzky 1 823 € -2,3 %
Krátkodobé záväzky 3 668 447 € -40,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 369 227 € -40,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 183 861 € 18,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 98 464 € 23,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?