FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o.
Sídlo:
Gorkého 9
81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/73611/B
Od 4.6.2011, posledná zmena 15.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Alessio Ballerini
IČO:
46207678
DIČ:
2023277839

IČ DPH:

SK2023277839
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2011
SK NACE (RÚZ):
46420 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
Základné imanie:
140 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Union Island Textil AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma FASHIONMAN INTERNATIONAL s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 817 514 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 936 262 EUR vzrástol medziročne o 74 400 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,69% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 490 036 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 101 167 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,37%.

Absolútne ukazovatele

27 855 799 €

7,5 %

2 273 455 €

21,4 %

12 557 056 €

28,6 %

4 735 919 €

24,6 %

5 030 991 €

16,9 %

Relatívne ukazovatele

8.17 %

0,9 %

2.65

-0,1

7.46 %

-1,4 %

62.28 %

1,2 %

0.05

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 490 036 € 7,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 327 478 € 67,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 388 869 € 5,9 %
Náklady na materiál, energie 162 764 € 28,0 %
Služby 992 426 € 29,4 %
Pridaná hodnota 2 273 455 € 21,4 %
Osobné náklady 858 386 € 28,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 76 767 € 0,4 %
Opravné položky 60 € 129,1 %
Ostatné výnosy 30 316 € -68,7 %
Iné prevádzkové náklady 80 779 € 54,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 287 779 € 9,8 %
HV z finančnej činnosti -92 592 € -28,4 %
z toho Nákladové úroky 18 927 € 54,7 %
HV pred zdanením 1 195 187 € 8,6 %
Daň 258 925 € 8,5 %
HV po zdanení 936 262 € 8,6 %
EBITDA 1 364 546 € 9,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 557 056 € 28,6 %
 
Neobežný majetok 335 670 € 16,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 331 249 € 17,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 421 € -34,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 153 550 € 28,7 %
Zásoby 11 767 376 € 27,9 %
Dlhodobé pohľadávky 65 973 € 1,0 %
Krátkodobé pohľadávky 251 418 € 229,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 68 783 € -28,4 %
 
Časové rozlíšenie 67 836 € 78,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 557 056 € 28,6 %
 
Vlastné imanie
4 735 919 € 24,6 %
Základné imanie 140 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 645 657 € 31,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 936 262 € 8,6 %
 
Záväzky 7 821 137 € 31,0 %
Dlhodobé záväzky 1 866 € 86,6 %
Krátkodobé záväzky 6 124 751 € 36,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 615 383 € -23,1 %
Bankové úvery krátkodobé 999 671 € 63,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 79 466 € 35,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?