Loading

ADVANCE OIL s. r. o. v likvidácií

Historický názov:
  • ADVANCE OIL s. r. o.
  • Business Communication Services, s. r. o.
Aktualizované 18.4.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ADVANCE OIL s. r. o. v likvidácií
Sídlo:
Komenského 8854/19
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/64967/L
Od 30.6.2011, posledná zmena 22.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Jana Decká
  • Mgr. Jana Decká
IČO:
46208615
DIČ:
2023293602

IČ DPH:

SK2023293602
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2012
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Jana Decká (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 04.03.2024 ako riadna.

Firma ADVANCE OIL s. r. o. v likvidácií sa momentálne nachádza v likvidácii.

Absolútne ukazovatele

15 030 416 €

-66,0 %

177 126 €

-47,4 %

349 238 €

-85,5 %

329 849 €

-77,2 %

330 794 €

-77,1 %

Relatívne ukazovatele

1.20 %

0,2 %

3.25

-0,6

24.96 %

19,0 %

5.55 %

-34,5 %

18.94

16,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 14 706 855 € -58,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 408 768 € -58,2 %
Náklady na materiál, energie 3 629 € -52,7 %
Služby 117 332 € -33,4 %
Pridaná hodnota 177 126 € -47,4 %
Osobné náklady 54 571 € -37,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 193 € -58,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 303 856 € -96,7 %
Iné prevádzkové náklady 328 418 € -96,4 %
Zisk z predaja majetku 16 833 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 111 633 € -46,0 %
HV z finančnej činnosti -857 € 96,6 %
z toho Nákladové úroky 2 047 € -58,6 %
HV pred zdanením 110 776 € -39,1 %
Daň 23 597 € -38,5 %
HV po zdanení 87 179 € -39,3 %
EBITDA 97 993 € -54,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
349 238 € -85,5 %
 
Neobežný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 348 840 € -85,5 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 333 515 € -85,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 325 € -66,6 %
 
Časové rozlíšenie 398 € -11,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 349 238 € -85,5 %
 
Vlastné imanie
329 849 € -77,2 %
Základné imanie 5 000 € -99,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € -99,0 %
HV minulých rokov 237 170 € -68,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 87 179 € -39,3 %
 
Záväzky 19 096 € -98,0 %
Dlhodobé záväzky 945 € 6,1 %
Krátkodobé záväzky 18 151 € -98,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 293 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?