ADVANCE OIL s. r. o. v likvidácií

Historický názov:
  • ADVANCE OIL s. r. o.
  • Business Communication Services, s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ADVANCE OIL s. r. o. v likvidácií
Sídlo:
Komenského 8854/19
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/64967/L
Od 30.6.2011, posledná zmena 22.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Jana Decká
  • Mgr. Jana Decká
IČO:
46208615
DIČ:
2023293602

IČ DPH:

SK2023293602
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2012
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Jana Decká (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2024 za obdobie od 01/2024 do 03/2024 podaná 08.05.2024 ako mimoriadna.

Firma zostavila mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Firma ADVANCE OIL s. r. o. v likvidácií sa momentálne nachádza v likvidácii.

Absolútne ukazovatele

7 790 €

-99,9 %

-3 253 €

-101,8 %

246 006 €

-29,6 %

246 006 €

-25,4 %

246 006 €

-25,6 %

Relatívne ukazovatele

N/A %

-1,2 %

N/A

-3,2

1.36 %

-23,6 %

N/A %

-5,5 %

N/A

-18,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2024 do 3/2024 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 96 € -97,4 %
Služby 3 157 € -97,3 %
Pridaná hodnota -3 253 € -101,8 %
Osobné náklady 0 € -100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 0 € -100,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 5 697 € -98,1 %
Iné prevádzkové náklady 191 € -99,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 253 € -98,0 %
HV z finančnej činnosti 2 055 € %

z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 4 308 € -96,1 %
Daň 972 € -95,9 %
HV po zdanení 3 336 € -96,2 %
EBITDA 2 253 € -97,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
246 006 € -29,6 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 246 006 € -29,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 902 € -96,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 234 104 € %

 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 246 006 € -29,6 %
 
Vlastné imanie
246 006 € -25,4 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 237 170 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 336 € -96,2 %
 
Záväzky 0 € -100,0 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?