ADVANCE OIL s. r. o.

Historický názov:
  • Business Communication Services, s. r. o.
Aktualizované 2.12.2023
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ADVANCE OIL s. r. o.
Sídlo:
Komenského 8854/19
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/64967/L
Od 30.6.2011, posledná zmena 22.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Jana Decká
IČO:
46208615
DIČ:
2023293602

IČ DPH:

SK2023293602
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2012
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Jana Decká (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 10.03.2023 ako riadna.

Firma ADVANCE OIL s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 031 668 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 143 523 EUR poklesol medziročne o 26 576 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,32% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 031 668 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 520 346 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 26,14%.

Absolútne ukazovatele

44 164 649 €

23,9 %

336 589 €

-11,7 %

2 407 004 €

-20,4 %

1 444 054 €

11,0 %

1 442 008 €

11,2 %

Relatívne ukazovatele

0.96 %

-0,4 %

3.89

0,6

5.96 %

0,3 %

40.01 %

-17,0 %

2.50

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 031 668 € 24,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 511 322 € 25,5 %
Náklady na materiál, energie 7 668 € 12,4 %
Služby 176 089 € -9,4 %
Pridaná hodnota 336 589 € -11,7 %
Osobné náklady 86 611 € -26,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 664 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 9 132 981 € 20,6 %
Iné prevádzkové náklady 9 168 399 € 20,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 206 896 € -9,7 %
HV z finančnej činnosti -25 013 € -82,9 %
z toho Nákladové úroky 4 941 € %

HV pred zdanením 181 883 € -15,6 %
Daň 38 360 € -15,6 %
HV po zdanení 143 523 € -15,6 %
EBITDA 214 560 € -9,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 407 004 € -20,4 %
 
Neobežný majetok 3 193 € -70,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 193 € -70,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 2 403 360 € -20,3 %
Zásoby 56 € -16,4 %
Dlhodobé pohľadávky 859 € -61,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 356 514 € -9,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 45 931 € -89,1 %
 
Časové rozlíšenie 451 € -28,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 407 004 € -20,4 %
 
Vlastné imanie
1 444 054 € 11,0 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 000 € 10,4 %
HV minulých rokov 750 531 € 28,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 143 523 € -15,6 %
 
Záväzky 962 950 € -44,2 %
Dlhodobé záväzky 891 € -17,4 %
Krátkodobé záväzky 960 944 € -44,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 115 € -87,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?