PMX s.r.o.

Historický názov:
  • VivaKi Exchange Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PMX s.r.o.
Sídlo:
Panónska cesta 7
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/74581/B
Od 19.7.2011, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexandra Palková
  • Ing. Branislav Polák
  • Ing. Tomáš Skala
  • Ing. Vladimír Vokáľ
IČO:
46267131
DIČ:
2023306758

IČ DPH:

SK2023306758
Podľa §4, registrovaný od 22.8.2011
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
7 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Starmedia, s. r. o. (50,0%)
  • ZenithMedia s. r. o. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma PMX s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 417 600 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 522 EUR poklesol medziročne o 4 289 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,78%.

Absolútne ukazovatele

27 419 900 €

2,2 %

76 641 €

-1,8 %

9 154 574 €

54,2 %

16 222 €

-20,9 %

26 751 €

-11,5 %

Relatívne ukazovatele

0.28 %

-0,0 %

1.20

-0,1

0.09 %

-0,1 %

99.82 %

0,2 %

1.00

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 417 600 € 2,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 526 € 30,9 %
Služby 27 338 433 € 2,2 %
Pridaná hodnota 76 641 € -1,8 %
Osobné náklady 63 924 € 5,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 463 € 276,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 2 300 € 31,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 509 € 41,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 12 045 € -31,0 %
HV z finančnej činnosti -1 266 € 2,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 10 779 € -33,3 %
Daň 2 257 € -32,8 %
HV po zdanení 8 522 € -33,5 %
EBITDA 12 508 € -28,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 154 574 € 54,2 %
 
Neobežný majetok 1 166 € 53,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 166 € 53,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 111 139 € 55,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 2 268 € 8,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 908 156 € 58,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 200 715 € -16,5 %
 
Časové rozlíšenie 42 269 € -24,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 154 574 € 54,2 %
 
Vlastné imanie
16 222 € -20,9 %
Základné imanie 7 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 700 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 522 € -33,5 %
 
Záväzky 9 138 352 € 54,5 %
Dlhodobé záväzky 1 095 € 70,8 %
Krátkodobé záväzky 9 124 389 € 54,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 868 € 7,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?