PMX s.r.o.

Historický názov:
  • VivaKi Exchange Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PMX s.r.o.
Sídlo:
Panónska cesta 7
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/74581/B
Od 19.7.2011, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexandra Palková
  • Ing. Branislav Polák
  • Ing. Tomáš Skala
  • Ing. Vladimír Vokáľ
IČO:
46267131
DIČ:
2023306758

IČ DPH:

SK2023306758
Podľa §4, registrovaný od 22.8.2011
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
7 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Starmedia, s. r. o. (50,0%)
  • ZenithMedia s. r. o. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma PMX s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 955 847 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 18 096 EUR vzrástol medziročne o 9 574 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,18%.

Absolútne ukazovatele

27 956 997 €

2,0 %

101 430 €

32,3 %

7 607 675 €

-16,9 %

25 796 €

59,0 %

4 518 €

-83,1 %

Relatívne ukazovatele

0.36 %

0,1 %

1.35

0,2

0.24 %

0,1 %

99.66 %

-0,2 %

1.00

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 955 847 € 2,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 564 € 1,5 %
Služby 27 851 853 € 1,9 %
Pridaná hodnota 101 430 € 32,3 %
Osobné náklady 74 909 € 17,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 334 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy 1 150 € -50,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 275 € -49,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 24 062 € 99,8 %
HV z finančnej činnosti -1 192 € 5,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 22 870 € 112,2 %
Daň 4 774 € 111,5 %
HV po zdanení 18 096 € 112,3 %
EBITDA 26 396 € 111,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 607 675 € -16,9 %
 
Neobežný majetok 33 832 € %

Dlhodobý hmotný majetok 582 € -50,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 250 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 496 793 € -17,7 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 2 869 € 26,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 419 731 € -16,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 74 193 € -63,0 %
 
Časové rozlíšenie 77 050 € 82,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 607 675 € -16,9 %
 
Vlastné imanie
25 796 € 59,0 %
Základné imanie 7 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 700 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 18 096 € 112,3 %
 
Záväzky 7 581 879 € -17,0 %
Dlhodobé záväzky 581 € -46,9 %
Krátkodobé záväzky 7 566 456 € -17,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 842 € 15,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?