Partner in Pet Food SK s.r.o.

Historický názov:
  • Partner in Pet Food SK
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Partner in Pet Food SK s.r.o.
Sídlo:
Dunajský Klátov 141
93021 Dunajský Klátov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/28041/T
Od 6.9.2011, posledná zmena 13.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Arpád Domsitz
  • Stéphane Re
IČO:
46333037
DIČ:
2023334247

IČ DPH:

SK2023334247
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
10920 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Partner in Pet Food NL B.V. (92,5%)
  • Partner in Pet Food Hungária Kft. (7,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 10.06.2024 ako riadna.

Firma Partner in Pet Food SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 287 208 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 186 992 EUR.

Firma predala tovar za 17 771 140 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 551 236 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,22%.

Absolútne ukazovatele

31 051 290 €

7,6 %

5 229 734 €

24,8 %

13 492 644 €

-4,2 %

4 925 985 €

79,8 %

5 626 506 €

63,6 %

Relatívne ukazovatele

17.27 %

2,5 %

2.55

0,1

16.21 %

18,0 %

63.49 %

-17,1 %

1.84

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 771 140 € 5,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 516 068 € 7,1 %
Zmena stavu zásob 15 347 € -82,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 219 904 € 5,6 %
Náklady na materiál, energie 8 347 720 € -3,9 %
Služby 2 503 922 € 12,9 %
Pridaná hodnota 5 229 734 € 24,8 %
Osobné náklady 2 048 713 € 17,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 300 046 € -87,4 %
Opravné položky 2 433 € 157,8 %
Ostatné výnosy 274 039 € %

Iné prevádzkové náklady 127 322 € 9,6 %
Zisk z predaja majetku 2 171 € 108,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 028 705 € %

HV z finančnej činnosti -215 821 € 12,2 %
z toho Nákladové úroky 450 987 € 68,6 %
HV pred zdanením 2 812 884 € %

Daň 625 892 € %

HV po zdanení 2 186 992 € %

EBITDA 3 326 580 € 39,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 492 644 € -4,2 %
 
Neobežný majetok 2 307 510 € 1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 304 441 € 1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 069 € -34,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 140 894 € -5,4 %
Zásoby 938 291 € -4,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 521 182 € -66,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 681 421 € %

 
Časové rozlíšenie 44 240 € 26,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 492 644 € -4,2 %
 
Vlastné imanie
4 925 985 € 79,8 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 212 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 719 781 € -8,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 186 992 € %

 
Záväzky 8 542 590 € -24,5 %
Dlhodobé záväzky 153 685 € -4,1 %
Krátkodobé záväzky 5 491 083 € 9,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 647 734 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 43 476 € -98,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 206 612 € 31,5 %
 
Časové rozlíšenie 24 069 € 8,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?