Partner in Pet Food SK s.r.o.

Historický názov:
  • Partner in Pet Food SK
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Partner in Pet Food SK s.r.o.
Sídlo:
Dunajský Klátov 141
93021 Dunajský Klátov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/28041/T
Od 6.9.2011, posledná zmena 13.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Arpád Domsitz
  • Stéphane Re
IČO:
46333037
DIČ:
2023334247

IČ DPH:

SK2023334247
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
10920 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Partner in Pet Food NL B.V. (92,5%)
  • Partner in Pet Food Hungária Kft. (7,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma Partner in Pet Food SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 472 665 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,51%. Dosiahnutá strata 249 276 EUR sa znížila medziročne o 152 925 EUR.

Firma predala tovar za 16 788 868 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 322 706 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,63%.

Absolútne ukazovatele

28 867 776 €

29,3 %

4 190 458 €

8,9 %

14 081 866 €

-7,7 %

2 738 994 €

-8,3 %

3 438 558 €

81,2 %

Relatívne ukazovatele

14.72 %

-2,7 %

2.40

-0,1

-1.77 %

0,9 %

80.55 %

0,1 %

1.29

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 788 868 € 23,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 683 797 € 35,8 %
Zmena stavu zásob 86 629 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 13 466 162 € 33,7 %
Náklady na materiál, energie 8 689 610 € 36,5 %
Služby 2 217 276 € 20,1 %
Pridaná hodnota 4 190 458 € 8,9 %
Osobné náklady 1 747 772 € 11,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 390 591 € -0,3 %
Opravné položky -4 212 € %
Ostatné výnosy 66 465 € %

Iné prevádzkové náklady 116 197 € 125,1 %
Zisk z predaja majetku -25 860 € -90,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -23 497 € 86,1 %
HV z finančnej činnosti -245 718 € 15,4 %
z toho Nákladové úroky 267 458 € 7,6 %
HV pred zdanením -269 215 € 41,5 %
Daň -19 939 € 65,4 %
HV po zdanení -249 276 € 38,0 %
EBITDA 2 388 742 € 6,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 081 866 € -7,7 %
 
Neobežný majetok 2 265 617 € -48,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 260 945 € -2,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 672 € -99,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 781 284 € 9,0 %
Zásoby 981 868 € 23,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 614 665 € 251,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 184 751 € -97,4 %
 
Časové rozlíšenie 34 965 € -3,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 081 866 € -7,7 %
 
Vlastné imanie
2 738 994 € -8,3 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 212 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 969 058 € -11,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -249 276 € 38,0 %
 
Záväzky 11 320 774 € -7,6 %
Dlhodobé záväzky 160 281 € -73,4 %
Krátkodobé záväzky 5 036 292 € 11,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 647 734 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 319 301 € -24,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 157 166 € 123,9 %
 
Časové rozlíšenie 22 098 € -8,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?