Eissmann SMP Automotive Interieur Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • Eissmann Interieur Slovensko s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eissmann SMP Automotive Interieur Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Lesná 880/1
90851 Holíč
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/28078/T
Od 15.9.2011, posledná zmena 27.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Zdeněk Šrámek
IČO:
46345833
DIČ:
2023335875

IČ DPH:

SK7020000537
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 374 410 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. (50,95%)
  • SMP Deutschland GmbH (36,65%)
  • SMP Deutschland GmbH (12,35%)
  • Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. (0,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Eissmann SMP Automotive Interieur Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 409 227 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,85%. Dosiahnutá strata 527 036 EUR sa znížila medziročne o 382 646 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,42% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,5%.

Absolútne ukazovatele

59 114 411 €

8,0 %

12 833 657 €

-5,2 %

10 142 933 €

-25,9 %

1 169 991 €

-31,1 %

-1 400 170 €

13,0 %

Relatívne ukazovatele

22.75 %

-2,4 %

0.96

-0,0

-5.20 %

1,5 %

88.46 %

0,9 %

0.51

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 56 409 227 € 4,8 %
Zmena stavu zásob 299 330 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 35 040 944 € 4,7 %
Služby 8 818 336 € 32,2 %
Pridaná hodnota 12 833 657 € -5,2 %
Osobné náklady 13 429 960 € -1,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 876 881 € -6,9 %
Opravné položky 15 620 € -56,3 %
Ostatné výnosy 2 335 555 € 175,6 %
Iné prevádzkové náklady 438 423 € %

Zisk z predaja majetku 56 118 € -32,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -519 934 € 59,7 %
HV z finančnej činnosti -7 102 € 26,8 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením -527 036 € 59,5 %
Daň 0 € 100,0 %
HV po zdanení -527 036 € 42,1 %
EBITDA 1 300 829 € 102,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 142 933 € -25,9 %
 
Neobežný majetok 3 902 022 € -31,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 782 958 € -31,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 119 064 € -39,8 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 6 240 911 € -21,8 %
Zásoby 2 203 240 € 22,3 %
Dlhodobé pohľadávky 346 647 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 954 454 € -48,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 736 570 € %

 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 142 933 € -25,9 %
 
Vlastné imanie
1 169 991 € -31,1 %
Základné imanie 5 374 410 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 288 619 € 0,0 %
HV minulých rokov -3 966 002 € -29,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -527 036 € 42,1 %
 
Záväzky 8 972 942 € -25,1 %
Dlhodobé záväzky 224 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 7 294 434 € -21,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 678 284 € -38,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?