KOLIBA Trade, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOLIBA Trade, s.r.o.
Sídlo:
Krivec 3057
96205 Hriňová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/21096/S
Od 15.11.2011, posledná zmena 4.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Andrej Šlajferčík
IČO:
46436961
DIČ:
2023381514

IČ DPH:

SK7120001438
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2019
SK NACE (RÚZ):
47990 Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • KOLIBA, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.04.2023 ako riadna.

Firma KOLIBA Trade, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 94 051 916 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 73 775 EUR poklesol medziročne o 9 870 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,76% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 94 000 348 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 511 009 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 116,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,37%.

Absolútne ukazovatele

95 180 330 €

41,6 %

365 143 €

59,8 %

15 350 124 €

12,9 %

774 175 €

10,5 %

1 021 175 €

-17,6 %

Relatívne ukazovatele

0.39 %

0,0 %

5.52

1,7

0.48 %

-0,1 %

94.96 %

0,1 %

0.77

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 94 000 348 € 42,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 568 € -3,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 89 489 339 € 44,5 %
Náklady na materiál, energie 353 387 € 116,5 %
Služby 3 844 047 € -2,9 %
Pridaná hodnota 365 143 € 59,8 %
Osobné náklady 66 189 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 170 € 43,1 %
Opravné položky 2 621 € %

Ostatné výnosy 1 042 467 € 20,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 029 935 € 29,7 %
Zisk z predaja majetku -46 877 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 258 818 € 11,8 %
HV z finančnej činnosti -149 984 € -33,7 %
z toho Nákladové úroky 103 414 € 36,9 %
HV pred zdanením 108 834 € -8,8 %
Daň 35 059 € -1,6 %
HV po zdanení 73 775 € -11,8 %
EBITDA 308 865 € 30,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 350 124 € 12,9 %
 
Neobežný majetok 16 521 € 120,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 521 € 120,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 328 840 € 12,9 %
Zásoby 4 284 432 € 58,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 025 727 € 1,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 18 681 € 67,5 %
 
Časové rozlíšenie 4 763 € 111,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 350 124 € 12,9 %
 
Vlastné imanie
774 175 € 10,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 600 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 94 900 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 73 775 € -11,8 %
 
Záväzky 14 574 838 € 13,1 %
Dlhodobé záväzky 4 543 € 0,9 %
Krátkodobé záväzky 10 491 571 € 23,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 251 432 € -52,2 %
Bankové úvery krátkodobé 3 819 746 € -0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 546 € -52,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 111 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?