KOLIBA Trade, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOLIBA Trade, s.r.o.
Sídlo:
Krivec 3057
96205 Hriňová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/21096/S
Od 15.11.2011, posledná zmena 4.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Andrej Šlajferčík
IČO:
46436961
DIČ:
2023381514

IČ DPH:

SK7120001438
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2019
SK NACE (RÚZ):
46330 Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • KOLIBA, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma KOLIBA Trade, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 80 649 261 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 14,25%. Dosiahnutá strata je 8 899 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,56% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 79 093 994 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 769 750 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 187,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,93%.

Absolútne ukazovatele

81 914 107 €

-13,9 %

429 777 €

17,7 %

20 293 727 €

32,2 %

765 276 €

-1,1 %

609 143 €

-40,3 %

Relatívne ukazovatele

0.53 %

0,1 %

5.70

0,2

-0.04 %

-0,5 %

96.23 %

1,3 %

0.83

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 093 994 € -15,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 555 267 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 74 324 244 € -16,9 %
Náklady na materiál, energie 1 014 999 € 187,2 %
Služby 4 880 241 € 27,0 %
Pridaná hodnota 429 777 € 17,7 %
Osobné náklady 75 412 € 13,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 063 € 28,2 %
Opravné položky -6 052 € %
Ostatné výnosy 1 199 360 € 15,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 135 014 € 10,2 %
Zisk z predaja majetku -40 047 € 14,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 380 653 € 47,1 %
HV z finančnej činnosti -359 481 € -139,7 %
z toho Nákladové úroky 314 890 € 204,5 %
HV pred zdanením 21 172 € -80,5 %
Daň 30 071 € -14,2 %
HV po zdanení -8 899 € -112,1 %
EBITDA 418 711 € 35,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 293 727 € 32,2 %
 
Neobežný majetok 1 179 477 € %

Dlhodobý hmotný majetok 1 179 477 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 111 364 € 24,7 %
Zásoby 3 772 389 € -12,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 15 326 042 € 39,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 933 € -30,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 886 € -39,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 293 727 € 32,2 %
 
Vlastné imanie
765 276 € -1,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 600 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 168 675 € 77,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -8 899 € -112,1 %
 
Záväzky 19 514 034 € 33,9 %
Dlhodobé záväzky 4 762 € 4,8 %
Krátkodobé záväzky 14 226 669 € 35,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 400 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 010 331 € %

Bankové úvery krátkodobé 3 864 021 € 1,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 251 € 9,3 %
 
Časové rozlíšenie 14 417 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?