GymBeam s.r.o.

Historický názov:
  • BaP Partners, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GymBeam s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 93
04001 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/35719/V
Od 29.11.2011, posledná zmena 15.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Dalibor Cicman
IČO:
46440224
DIČ:
2023380447

IČ DPH:

SK2023380447
Podľa §4, registrovaný od 12.5.2014
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Beam Beam s. r. o. (64,71%)
  • GymBeam Team j.s.a. (18,55%)
  • CB BEAM j.s.a. (12,17%)
  • National Development Fund II., a.s. (4,57%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.05.2023 ako riadna.

Firma GymBeam s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 87 902 536 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 66,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 045 791 EUR vzrástol medziročne o 1 003 080 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,37% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 85 131 335 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 29 615 253 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 34%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 80,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 56,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,14%.

Absolútne ukazovatele

89 262 325 €

65,0 %

12 716 757 €

28,6 %

29 347 075 €

54,3 %

10 806 021 €

38,8 %

8 126 813 €

103,4 %

Relatívne ukazovatele

14.47 %

-4,2 %

1.84

0,2

10.38 %

-0,4 %

63.18 %

4,1 %

0.38

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 85 131 335 € 67,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 771 201 € 27,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 807 747 € -8,3 %
Náklady na predaj tovaru 55 516 082 € 78,4 %
Náklady na materiál, energie 3 346 560 € 80,2 %
Služby 17 130 884 € 56,9 %
Pridaná hodnota 12 716 757 € 28,6 %
Osobné náklady 6 909 678 € 16,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 323 413 € 65,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 161 002 € -30,2 %
Iné prevádzkové náklady 122 802 € -60,7 %
Zisk z predaja majetku -6 796 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 515 070 € 47,8 %
HV z finančnej činnosti -582 100 € -36,3 %
z toho Nákladové úroky 123 325 € 57,8 %
HV pred zdanením 3 932 970 € 49,7 %
Daň 887 179 € 51,8 %
HV po zdanení 3 045 791 € 49,1 %
EBITDA 5 845 279 € 51,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 347 075 € 54,3 %
 
Neobežný majetok 8 426 814 € 32,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 640 864 € 14,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 494 016 € 32,4 %
Dlhodobý finančný majetok 291 934 € %

 
Obežný majetok 19 493 544 € 64,3 %
Zásoby 16 042 927 € 71,0 %
Dlhodobé pohľadávky 73 967 € -68,6 %
Krátkodobé pohľadávky 2 544 175 € 65,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 832 475 € 18,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 426 717 € 77,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 347 075 € 54,3 %
 
Vlastné imanie
10 806 021 € 38,8 %
Základné imanie 5 250 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 005 325 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 749 655 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 3 045 791 € 49,1 %
 
Záväzky 18 505 446 € 64,8 %
Dlhodobé záväzky 39 043 € 20,9 %
Krátkodobé záväzky 11 008 129 € 47,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 556 856 € 115,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 675 744 € 74,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 225 674 € 23,8 %
 
Časové rozlíšenie 35 608 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?