CCC Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • CCC OBUV SK, s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CCC Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Ivanská cesta 16
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/78771/B
Od 26.1.2012, posledná zmena 2.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Łukasz Narcyz Janowski
IČO:
46509500
DIČ:
2023414492

IČ DPH:

SK2023414492
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2012
SK NACE (RÚZ):
47720 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CCC SPÓLKA AKCYJNA (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 02/2022 do 01/2023 podaná 27.07.2023 ako riadna.

Firma CCC Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 511 931 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 689 100 EUR poklesol medziročne o 29 233 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,77% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 48 511 931 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 23 483 210 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 48%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,76%.

Absolútne ukazovatele

49 118 421 €

25,3 %

11 197 553 €

32,9 %

18 104 178 €

5,4 %

8 627 460 €

8,7 %

2 453 812 €

-28,5 %

Relatívne ukazovatele

23.08 %

0,6 %

1.26

0,2

3.81 %

-0,4 %

52.35 %

-1,4 %

0.28

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2022 do 1/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 48 511 931 € 29,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € 0 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 25 028 721 € 41,8 %
Náklady na materiál, energie 1 229 202 € 46,7 %
Služby 11 056 455 € 4,2 %
Pridaná hodnota 11 197 553 € 32,9 %
Osobné náklady 8 877 194 € 12,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 385 946 € 38,7 %
Opravné položky 212 815 € 100,0 %
Ostatné výnosy 603 114 € -64,0 %
Iné prevádzkové náklady 154 157 € 21,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 170 555 € 5,3 %
HV z finančnej činnosti -242 516 € -28,1 %
z toho Nákladové úroky 9 328 € 100,0 %
HV pred zdanením 928 039 € 0,6 %
Daň 238 939 € 16,9 %
HV po zdanení 689 100 € -4,1 %
EBITDA 2 556 501 € 21,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 104 178 € 5,4 %
 
Neobežný majetok 6 051 509 € 26,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 024 767 € 26,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 26 742 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 199 775 € -6,7 %
Zásoby 9 101 596 € -9,7 %
Dlhodobé pohľadávky 307 508 € 61,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 122 591 € 201,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 668 080 € -51,3 %
 
Časové rozlíšenie 852 894 € 114,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 104 178 € 5,4 %
 
Vlastné imanie
8 627 460 € 8,7 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 932 860 € 10,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 689 100 € -4,1 %
 
Záväzky 7 353 875 € -16,3 %
Dlhodobé záväzky 12 414 € 256,0 %
Krátkodobé záväzky 6 658 778 € -20,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 509 728 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 172 955 € -61,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 122 843 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?