SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo:
Michalovská 87/1414
07301 Sobrance
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/29117/V
Od 25.1.2012, posledná zmena 18.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Emília Žeňuchová
IČO:
46512250
DIČ:
2023403371

IČ DPH:

SK2023403371
Podľa §4, registrovaný od 8.11.2012
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Emília Žeňuchová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 47 976 947 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 499 699 EUR poklesol medziročne o 1 245 896 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 47 887 400 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 511 759 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 30%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,16%.

Absolútne ukazovatele

48 283 246 €

-5,6 %

10 473 376 €

-2,1 %

45 650 219 €

-3,6 %

34 498 901 €

15,0 %

31 672 778 €

10,7 %

Relatívne ukazovatele

21.83 %

0,5 %

3.24

-0,4

9.86 %

-2,3 %

24.43 %

-12,2 %

3.26

2,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 47 887 400 € -4,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 89 547 € 124,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 33 375 641 € -5,2 %
Náklady na materiál, energie 1 171 438 € -8,0 %
Služby 2 956 492 € -4,4 %
Pridaná hodnota 10 473 376 € -2,1 %
Osobné náklady 3 233 760 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 990 024 € 29,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 92 045 € 6,4 %
Iné prevádzkové náklady 215 834 € 22,2 %
Zisk z predaja majetku 13 635 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 6 139 438 € -10,8 %
HV z finančnej činnosti -413 811 € -200,3 %
z toho Nákladové úroky 90 985 € -8,5 %
HV pred zdanením 5 725 627 € -21,5 %
Daň 1 225 928 € -20,8 %
HV po zdanení 4 499 699 € -21,7 %
EBITDA 7 115 827 € -6,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 650 219 € -3,6 %
 
Neobežný majetok 10 328 874 € -4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 328 874 € -4,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 35 305 230 € -3,4 %
Zásoby 23 434 156 € -17,1 %
Dlhodobé pohľadávky 630 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 417 647 € 24,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 452 797 € 125,6 %
 
Časové rozlíšenie 16 115 € 15,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 650 219 € -3,6 %
 
Vlastné imanie
34 498 901 € 15,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 29 993 702 € 23,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 499 699 € -21,7 %
 
Záväzky 11 151 318 € -35,7 %
Dlhodobé záväzky 6 043 260 € -17,3 %
Krátkodobé záväzky 2 340 198 € -35,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 311 240 € -33,2 %
Bankové úvery krátkodobé 1 307 739 € -60,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 148 881 € 18,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?