SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo:
Michalovská 87/1414
07301 Sobrance
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/29117/V
Od 25.1.2012, posledná zmena 18.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Emília Žeňuchová
IČO:
46512250
DIČ:
2023403371

IČ DPH:

SK2023403371
Podľa §4, registrovaný od 8.11.2012
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Emília Žeňuchová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 270 131 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 745 595 EUR vzrástol medziročne o 238 157 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,21% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 50 230 312 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 022 481 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 29%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,33%.

Absolútne ukazovatele

51 143 657 €

14,9 %

10 696 944 €

4,5 %

47 343 669 €

14,9 %

29 999 203 €

23,7 %

28 616 685 €

13,5 %

Relatívne ukazovatele

21.28 %

-2,0 %

3.61

-0,4

12.14 %

-1,2 %

36.64 %

-4,5 %

1.04

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 50 230 312 € 14,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 819 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 35 207 831 € 16,0 %
Náklady na materiál, energie 1 273 780 € 45,4 %
Služby 3 091 576 € 18,7 %
Pridaná hodnota 10 696 944 € 4,5 %
Osobné náklady 2 962 463 € 15,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 763 146 € 5,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 86 526 € 1,2 %
Iné prevádzkové náklady 176 594 € -4,0 %
Zisk z predaja majetku 167 € 33,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 881 434 € 0,4 %
HV z finančnej činnosti 412 374 € 197,8 %
z toho Nákladové úroky 99 410 € 112,3 %
HV pred zdanením 7 293 808 € 4,4 %
Daň 1 548 213 € 4,5 %
HV po zdanení 5 745 595 € 4,3 %
EBITDA 7 644 413 € 0,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 343 669 € 14,9 %
 
Neobežný majetok 10 782 824 € 35,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 782 824 € 35,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 36 546 858 € 10,0 %
Zásoby 28 269 759 € 29,2 %
Dlhodobé pohľadávky 630 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 745 752 € -30,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 530 717 € -5,0 %
 
Časové rozlíšenie 13 987 € -60,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 343 669 € 14,9 %
 
Vlastné imanie
29 999 203 € 23,7 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 24 248 108 € 29,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 745 595 € 4,3 %
 
Záväzky 17 344 466 € 2,3 %
Dlhodobé záväzky 7 311 765 € 13,0 %
Krátkodobé záväzky 3 621 474 € -13,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 000 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 963 650 € -15,1 %
Bankové úvery krátkodobé 3 322 056 € -14,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 125 521 € 9,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?