Mäsokombinát Púchov, a.s.

Historický názov:
  • Mäsokombinát Púchov, s.r.o.
  • TARRAN s.r.o.
  • elektronickekurzy.sk, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mäsokombinát Púchov, a.s.
Sídlo:
Vsetínska 1354/15
02039 Púchov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10829/R
Od 21.2.2012, posledná zmena 13.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Pavol Farský
IČO:
46549684
DIČ:
2023468678

IČ DPH:

SK2023468678
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2012
SK NACE (RÚZ):
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.04.2023 ako riadna.

Firma Mäsokombinát Púchov, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 154 550 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 426 702 EUR vzrástol medziročne o 132 438 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,69% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 205 912 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 28,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 179,81%.

Absolútne ukazovatele

31 123 842 €

31,2 %

3 328 266 €

127,2 %

5 314 463 €

52,8 %

694 644 €

162,1 %

512 191 €

151,8 %

Relatívne ukazovatele

11.04 %

4,7 %

1.15

-0,3

8.03 %

-0,4 %

86.93 %

-5,4 %

0.71

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 995 049 € 176,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 159 501 € 27,6 %
Zmena stavu zásob 335 872 € %

Aktivácia 205 912 € 21,5 %
Náklady na predaj tovaru 586 809 € 108,9 %
Náklady na materiál, energie 24 003 654 € 34,9 %
Služby 2 777 605 € -28,9 %
Pridaná hodnota 3 328 266 € 127,2 %
Osobné náklady 2 886 026 € 179,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 78 665 € -18,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 305 946 € 72,7 %
Iné prevádzkové náklady 153 058 € -26,3 %
Zisk z predaja majetku 15 910 € -85,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 532 373 € 29,1 %
HV z finančnej činnosti -52 457 € -240,5 %
z toho Nákladové úroky 19 488 € %

HV pred zdanením 479 916 € 20,9 %
Daň 53 214 € -48,2 %
HV po zdanení 426 702 € 45,0 %
EBITDA 595 128 € 47,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 314 463 € 52,8 %
 
Neobežný majetok 259 986 € 102,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 258 621 € 106,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 365 € -54,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 955 096 € 48,7 %
Zásoby 1 821 629 € 53,2 %
Dlhodobé pohľadávky 24 909 € 253,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 081 912 € 48,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 26 646 € -56,5 %
 
Časové rozlíšenie 99 381 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 314 463 € 52,8 %
 
Vlastné imanie
694 644 € 162,1 %
Základné imanie 25 000 € 66,7 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 137 367 € 0,0 %
HV minulých rokov 105 575 € 158,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 426 702 € 45,0 %
 
Záväzky 4 619 819 € 43,7 %
Dlhodobé záväzky 13 142 € -67,9 %
Krátkodobé záväzky 3 015 254 € -4,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 502 123 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 89 300 € 171,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?