Mäsokombinát Púchov, a.s.

Historický názov:
  • Mäsokombinát Púchov, s.r.o.
  • TARRAN s.r.o.
  • elektronickekurzy.sk, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mäsokombinát Púchov, a.s.
Sídlo:
Vsetínska 1354/15
02039 Púchov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10829/R
Od 21.2.2012, posledná zmena 13.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Pavol Farský
IČO:
46549684
DIČ:
2023468678

IČ DPH:

SK2023468678
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2012
SK NACE (RÚZ):
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Mäsokombinát Púchov, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 590 539 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 365 147 EUR poklesol medziročne o 61 555 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,56% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 217 832 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,35%.

Absolútne ukazovatele

37 487 828 €

20,4 %

4 294 221 €

29,0 %

7 772 962 €

46,3 %

1 059 789 €

52,6 %

-290 788 €

-156,8 %

Relatívne ukazovatele

11.74 %

0,7 %

1.25

0,1

4.70 %

-3,3 %

86.37 %

-0,6 %

0.58

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 517 200 € 52,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 073 339 € 20,3 %
Zmena stavu zásob 296 555 € -11,7 %
Aktivácia 217 832 € 5,8 %
Náklady na predaj tovaru 755 492 € 28,7 %
Náklady na materiál, energie 29 109 506 € 21,3 %
Služby 2 945 707 € 6,1 %
Pridaná hodnota 4 294 221 € 29,0 %
Osobné náklady 3 444 501 € 19,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 267 452 € 240,0 %
Opravné položky 7 970 € 100,0 %
Ostatné výnosy 248 193 € -18,9 %
Iné prevádzkové náklady 187 933 € 22,8 %
Zisk z predaja majetku 8 094 € -49,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 642 652 € 20,7 %
HV z finančnej činnosti -149 633 € -185,2 %
z toho Nákladové úroky 93 022 € %

HV pred zdanením 493 019 € 2,7 %
Daň 127 872 € 140,3 %
HV po zdanení 365 147 € -14,4 %
EBITDA 902 010 € 51,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 772 962 € 46,3 %
 
Neobežný majetok 2 212 288 € %

Dlhodobý hmotný majetok 2 212 288 € %

Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 478 474 € 10,6 %
Zásoby 2 139 839 € 17,5 %
Dlhodobé pohľadávky 4 225 € -83,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 279 106 € 6,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 55 304 € 107,6 %
 
Časové rozlíšenie 82 200 € -17,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 772 962 € 46,3 %
 
Vlastné imanie
1 059 789 € 52,6 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 135 500 € -1,4 %
HV minulých rokov 534 142 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 365 147 € -14,4 %
 
Záväzky 6 713 173 € 45,3 %
Dlhodobé záväzky 226 631 € %

Krátkodobé záväzky 2 523 827 € -16,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 526 139 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 323 410 € 121,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 113 166 € 26,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?