AbbVie s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AbbVie s. r. o.
Sídlo:
Karadžičova 10
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/81375/B
Od 11.5.2012, posledná zmena 5.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Antonio Della Croce
  • Dave Purdue
IČO:
46640231
DIČ:
2023529057

IČ DPH:

SK2023529057
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2012
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
13 595 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AbbVie Holdings s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma AbbVie s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 493 822 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 110 255 EUR vzrástol medziročne o 553 816 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 73,17% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 42 860 767 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 139 302 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,82%.

Absolútne ukazovatele

58 578 849 €

0,5 %

9 067 777 €

13,7 %

46 151 829 €

40,3 %

21 523 357 €

11,3 %

25 838 910 €

37,4 %

Relatívne ukazovatele

15.50 %

1,8 %

1.61

0,1

4.57 %

-0,2 %

53.36 %

12,1 %

1.35

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 860 767 € -2,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 15 633 055 € 7,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 42 721 465 € -2,2 %
Náklady na materiál, energie 334 971 € -0,9 %
Služby 7 213 948 € 12,0 %
Pridaná hodnota 9 067 777 € 13,7 %
Osobné náklady 5 623 484 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 286 954 € 11,9 %
Opravné položky -845 438 € -264,8 %
Ostatné výnosy 70 756 € -6,2 %
Iné prevádzkové náklady 332 222 € 5,1 %
Zisk z predaja majetku -726 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 896 246 € 36,8 %
HV z finančnej činnosti -44 632 € %
z toho Nákladové úroky 47 858 € %

HV pred zdanením 2 851 614 € 35,2 %
Daň 741 359 € 34,2 %
HV po zdanení 2 110 255 € 35,6 %
EBITDA 2 338 488 € 9,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 151 829 € 40,3 %
 
Neobežný majetok 3 043 727 € -7,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 248 595 € -27,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 795 132 € -5,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 524 906 € 71,2 %
Zásoby 20 664 488 € 112,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 435 742 € 79,9 %
Krátkodobé pohľadávky 11 424 676 € 25,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 8 583 196 € -8,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 151 829 € 40,3 %
 
Vlastné imanie
21 523 357 € 11,3 %
Základné imanie 13 595 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 551 766 € 17,7 %
HV minulých rokov 5 266 336 € 41,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 110 255 € 35,6 %
 
Záväzky 24 628 472 € 81,6 %
Dlhodobé záväzky 8 308 € 1,7 %
Krátkodobé záväzky 14 831 403 € 57,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 047 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 786 714 € 137,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?