Loading

FORTISCHEM a. s.

Historický názov:
  • FORTISCHEM a. s. "pod dočasnou ochranou"
  • FORTISCHEM a. s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FORTISCHEM a. s.
Sídlo:
M. R. Štefánika 1
97271 Nováky
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10623/R
Od 30.5.2012, posledná zmena 7.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrej Nociar
  • Jakub Racek
  • Ján Hartl
  • Mgr. Jan Křička
  • Štefan Hornáček
IČO:
46693874
DIČ:
2023528254

IČ DPH:

SK7120001768
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
20130 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
Základné imanie:
10 260 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma FORTISCHEM a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 168 211 361 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 55,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 21 782 835 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 72,82% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 68,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,12%.

Absolútne ukazovatele

226 806 599 €

46,5 %

17 710 350 €

-8,9 %

105 884 453 €

20,2 %

27 600 154 €

%

-20 445 948 €

28,1 %

Relatívne ukazovatele

10.53 %

-7,4 %

0.98

-0,2

20.57 %

31,8 %

73.93 %

-20,0 %

0.46

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 054 122 € 71,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 165 157 239 € 54,8 %
Zmena stavu zásob 1 560 531 € -79,3 %
Aktivácia 2 233 579 € %

Náklady na predaj tovaru 2 627 963 € 68,1 %
Náklady na materiál, energie 139 486 893 € 68,9 %
Služby 12 155 224 € -2,9 %
Pridaná hodnota 17 710 350 € -8,9 %
Osobné náklady 18 161 880 € 8,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 034 910 € -5,0 %
Opravné položky 113 096 € 50,8 %
Ostatné výnosy 5 310 157 € -77,1 %
Iné prevádzkové náklady 8 423 959 € -69,9 %
Zisk z predaja majetku 1 319 183 € -25,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -8 369 114 € -22,7 %
HV z finančnej činnosti 26 904 985 € %

z toho Nákladové úroky 2 084 262 € 0,6 %
HV pred zdanením 18 535 871 € %

Daň -3 246 964 € %
HV po zdanení 21 782 835 € %

EBITDA -3 869 879 € -71,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
105 884 453 € 20,2 %
 
Neobežný majetok 58 301 659 € -1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 57 528 155 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 735 311 € -31,6 %
Dlhodobý finančný majetok 38 193 € -44,8 %
 
Obežný majetok 47 391 065 € 65,9 %
Zásoby 14 779 840 € 11,5 %
Dlhodobé pohľadávky 2 252 330 € 50,2 %
Krátkodobé pohľadávky 14 644 447 € 10,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 15 714 448 € %

 
Časové rozlíšenie 191 729 € -4,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 105 884 453 € 20,2 %
 
Vlastné imanie
27 600 154 € %

Základné imanie 10 260 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 701 € %

HV minulých rokov -4 943 382 € -199,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 21 782 835 € %

 
Záväzky 78 279 016 € -5,4 %
Dlhodobé záväzky 6 697 339 € -64,4 %
Krátkodobé záväzky 64 690 140 € 238,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 080 989 € -97,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 810 548 € -29,4 %
 
Časové rozlíšenie 5 283 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?