FORTISCHEM a. s.

Historický názov:
  • FORTISCHEM a. s. "pod dočasnou ochranou"
  • FORTISCHEM a. s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FORTISCHEM a. s.
Sídlo:
M. R. Štefánika 1
97271 Nováky
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10623/R
Od 30.5.2012, posledná zmena 7.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrej Nociar
  • Jakub Racek
  • Ján Hartl
  • Mgr. Jan Křička
  • Štefan Hornáček
IČO:
46693874
DIČ:
2023528254

IČ DPH:

SK7120001768
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
20130 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
Základné imanie:
10 260 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.04.2024 ako riadna.

Firma FORTISCHEM a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 158 258 920 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 311 669 EUR poklesol medziročne o 18 471 166 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,46% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 3 957 314 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 40,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,54%.

Absolútne ukazovatele

178 400 974 €

-21,3 %

32 486 477 €

83,4 %

97 624 179 €

-7,8 %

30 745 511 €

11,4 %

-19 520 533 €

4,5 %

Relatívne ukazovatele

20.53 %

10,0 %

1.69

0,7

3.39 %

-17,2 %

68.51 %

-5,4 %

0.45

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 449 187 € -85,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 157 809 733 € -4,4 %
Zmena stavu zásob -2 776 873 € -277,9 %
Aktivácia 3 957 314 € 77,2 %
Náklady na predaj tovaru 538 055 € -79,5 %
Náklady na materiál, energie 109 590 395 € -21,4 %
Služby 17 027 709 € 40,1 %
Pridaná hodnota 32 486 477 € 83,4 %
Osobné náklady 19 168 018 € 5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 637 367 € -6,6 %
Opravné položky -336 298 € %
Ostatné výnosy 8 138 974 € 53,3 %
Iné prevádzkové náklady 8 710 003 € 3,4 %
Zisk z predaja majetku 37 894 € -97,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 280 980 € 187,0 %
HV z finančnej činnosti -2 013 621 € -107,5 %
z toho Nákladové úroky 2 057 685 € -1,3 %
HV pred zdanením 5 267 359 € -71,6 %
Daň 1 955 690 € 160,2 %
HV po zdanení 3 311 669 € -84,8 %
EBITDA 12 544 155 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
97 624 179 € -7,8 %
 
Neobežný majetok 56 885 309 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 56 291 928 € -2,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 555 188 € -24,5 %
Dlhodobý finančný majetok 38 193 € 0,0 %
 
Obežný majetok 40 442 080 € -14,7 %
Zásoby 12 131 908 € -17,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 334 718 € -40,7 %
Krátkodobé pohľadávky 20 983 727 € 43,3 %
Krátkodobý finančný majetok 771 319 € 100,0 %
Finančné účty 5 220 408 € -66,8 %
 
Časové rozlíšenie 296 790 € 54,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 97 624 179 € -7,8 %
 
Vlastné imanie
30 745 511 € 11,4 %
Základné imanie 10 260 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 862 283 € %

HV minulých rokov 14 311 559 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 3 311 669 € -84,8 %
 
Záväzky 66 873 908 € -14,6 %
Dlhodobé záväzky 2 484 675 € -62,9 %
Krátkodobé záväzky 58 919 925 € -8,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 469 308 € -5,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 760 € -9,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?