OLIVA group s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OLIVA group s.r.o.
Sídlo:
Mostová 6
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/81946/B
Od 7.6.2012, posledná zmena 13.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Kaňka
  • Ing. Monika Krátka
IČO:
46710361
DIČ:
2023542895

IČ DPH:

SK2023542895
Podľa §4, registrovaný od 18.9.2012
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
235 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Marek Kaňka (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma OLIVA group s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 59 735 897 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,57%. Dosiahnutá strata je 78 603 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 282 467 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 216 063 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,17%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,79%.

Absolútne ukazovatele

62 488 840 €

20,1 %

2 262 248 €

36,1 %

19 075 411 €

10,1 %

3 043 727 €

-2,5 %

-5 644 319 €

-38,6 %

Relatívne ukazovatele

3.79 %

0,3 %

1.60

0,4

-0.41 %

-3,6 %

84.04 %

2,1 %

0.57

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 282 467 € 22,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 453 430 € 181,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 56 066 404 € 25,0 %
Náklady na materiál, energie 122 040 € 13,2 %
Služby 1 285 205 € -3,4 %
Pridaná hodnota 2 262 248 € 36,1 %
Osobné náklady 1 410 114 € 0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 433 955 € 13,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 2 624 401 € 2,0 %
Iné prevádzkové náklady 2 686 382 € 4,7 %
Zisk z predaja majetku 17 993 € -98,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 374 191 € -65,2 %
HV z finančnej činnosti -444 386 € -22,7 %
z toho Nákladové úroky 164 839 € 30,3 %
HV pred zdanením -70 195 € -109,8 %
Daň 8 408 € -94,8 %
HV po zdanení -78 603 € -114,2 %
EBITDA 790 153 € 192,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 075 411 € 10,1 %
 
Neobežný majetok 11 421 158 € -1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 391 421 € -1,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 737 € -3,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 560 795 € 36,2 %
Zásoby 12 744 € -98,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 186 329 € 54,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 361 722 € 32,3 %
 
Časové rozlíšenie 93 458 € -35,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 075 411 € 10,1 %
 
Vlastné imanie
3 043 727 € -2,5 %
Základné imanie 235 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 352 043 € 0,4 %
HV minulých rokov 1 535 287 € 55,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -78 603 € -114,2 %
 
Záväzky 15 532 781 € 9,3 %
Dlhodobé záväzky 198 616 € 61,1 %
Krátkodobé záväzky 10 124 252 € 39,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 523 601 € -40,7 %
Bankové úvery krátkodobé 2 675 417 € 7,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 895 € -81,1 %
 
Časové rozlíšenie 498 903 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?