OLIVA group s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OLIVA group s.r.o.
Sídlo:
Mostová 6
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/81946/B
Od 7.6.2012, posledná zmena 12.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Kaňka
  • Ing. Monika Krátka
IČO:
46710361
DIČ:
2023542895

IČ DPH:

SK2023542895
Podľa §4, registrovaný od 18.9.2012
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
235 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Marek Kaňka (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.12.2023 ako riadna.

Firma OLIVA group s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 787 623 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,59%. Dosiahnutá strata je 1 028 331 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,92% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 58 282 467 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 216 063 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,17%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,79%.

Absolútne ukazovatele

61 403 655 €

18,0 %

1 313 974 €

-20,9 %

19 073 957 €

10,1 %

2 093 999 €

-32,9 %

-6 592 593 €

-61,9 %

Relatívne ukazovatele

2.24 %

-1,2 %

0.93

-0,3

-5.39 %

-8,6 %

89.02 %

7,0 %

0.54

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 58 282 467 € 22,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 505 156 € -2,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 56 066 404 € 25,0 %
Náklady na materiál, energie 122 040 € 13,2 %
Služby 1 285 205 € -3,4 %
Pridaná hodnota 1 313 974 € -20,9 %
Osobné náklady 1 410 114 € 0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 433 813 € 13,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 2 487 490 € -3,3 %
Iné prevádzkové náklady 2 549 471 € -0,6 %
Zisk z predaja majetku 16 397 € -98,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -575 537 € -153,5 %
HV z finančnej činnosti -444 386 € -22,7 %
z toho Nákladové úroky 164 839 € 30,3 %
HV pred zdanením -1 019 923 € -242,9 %
Daň 8 408 € -94,8 %
HV po zdanení -1 028 331 € -285,8 %
EBITDA -158 121 € -158,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 073 957 € 10,1 %
 
Neobežný majetok 11 419 704 € -1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 389 967 € -1,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 737 € -3,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 560 795 € 36,2 %
Zásoby 12 744 € -98,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 186 329 € 54,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 361 722 € 32,3 %
 
Časové rozlíšenie 93 458 € -35,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 073 957 € 10,1 %
 
Vlastné imanie
2 093 999 € -32,9 %
Základné imanie 235 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 352 043 € 0,4 %
HV minulých rokov 1 535 287 € 55,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 028 331 € -285,8 %
 
Záväzky 15 532 781 € 9,3 %
Dlhodobé záväzky 198 616 € 61,1 %
Krátkodobé záväzky 10 124 252 € 39,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 523 601 € -40,7 %
Bankové úvery krátkodobé 2 675 417 € 7,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 895 € -81,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 447 177 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?