PALMA a. s.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PALMA a. s.
Sídlo:
Račianska 66
83604 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5570/B
Od 29.6.2012, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Líška
  • JUDr. Daniel Pleva
  • Martin Varga
IČO:
46738924
DIČ:
2023561837

IČ DPH:

SK7020000812
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2014
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
3 525 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma PALMA a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 52 655 557 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 50,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 037 569 EUR vzrástol medziročne o 767 291 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 52 270 053 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 998 548 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 77,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,68%.

Absolútne ukazovatele

52 701 119 €

50,4 %

3 315 508 €

59,5 %

18 690 223 €

18,2 %

8 397 500 €

11,2 %

1 886 285 €

69,6 %

Relatívne ukazovatele

6.30 %

0,4 %

1.96

0,6

5.55 %

3,8 %

55.07 %

2,8 %

0.78

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 52 270 053 € 51,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 385 504 € -11,3 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 46 271 505 € 51,4 %
Náklady na materiál, energie 339 385 € 78,0 %
Služby 2 551 182 € 21,3 %
Pridaná hodnota 3 315 508 € 59,5 %
Osobné náklady 1 689 562 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 369 € -30,9 %
Opravné položky 173 060 € 228,2 %
Ostatné výnosy 7 747 € -43,1 %
Iné prevádzkové náklady 138 321 € 58,3 %
Zisk z predaja majetku 7 471 € -45,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 500 391 € 208,1 %
HV z finančnej činnosti -158 642 € -36,2 %
z toho Nákladové úroky 140 971 € 18,6 %
HV pred zdanením 1 341 749 € 262,1 %
Daň 304 180 € 203,3 %
HV po zdanení 1 037 569 € 283,9 %
EBITDA 1 495 372 € 212,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 690 223 € 18,2 %
 
Neobežný majetok 8 779 743 € 1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 41 749 € %

Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 8 737 994 € 1,4 %
 
Obežný majetok 9 868 301 € 38,0 %
Zásoby 3 618 155 € 85,1 %
Dlhodobé pohľadávky 158 778 € 27,3 %
Krátkodobé pohľadávky 5 976 200 € 22,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 115 168 € -41,8 %
 
Časové rozlíšenie 42 179 € 29,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 690 223 € 18,2 %
 
Vlastné imanie
8 397 500 € 11,2 %
Základné imanie 3 525 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 164 € -94,2 %
HV minulých rokov 3 824 767 € 6,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 037 569 € 283,9 %
 
Záväzky 10 292 723 € 24,6 %
Dlhodobé záväzky 2 036 698 € 0,8 %
Krátkodobé záväzky 6 315 808 € 66,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 549 609 € -28,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 390 608 € 33,1 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?