Loading

Haleon Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o.
  • Investment Project Columba, spol. s r.o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Haleon Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 7/A
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/83338/B
Od 11.8.2012, posledná zmena 18.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Lukáš Hradečný
  • Özlem Kaynak
IČO:
46760873
DIČ:
2023574960

IČ DPH:

SK2023574960
Podľa §4, registrovaný od 13.4.2015
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
6 463 885 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Overseas Limited (99,99%)
  • Haleon UK Holdings (No.2) Limited (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Haleon Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 408 861 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 608 331 EUR vzrástol medziročne o 42 221 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,22% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 253 330 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 18 219 214 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 48%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 70,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,59%.

Absolútne ukazovatele

37 545 815 €

-3,8 %

3 146 922 €

23,7 %

17 150 255 €

21,0 %

7 224 821 €

-5,4 %

11 609 588 €

19,0 %

Relatívne ukazovatele

8.41 %

1,9 %

1.48

0,1

3.55 %

-0,4 %

57.87 %

11,8 %

2.68

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 253 330 € -3,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 155 531 € -52,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 034 116 € 2,6 %
Náklady na materiál, energie 162 944 € -70,4 %
Služby 15 209 825 € -12,2 %
Pridaná hodnota 3 146 922 € 23,7 %
Osobné náklady 2 126 435 € 19,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 114 € 10,4 %
Opravné položky -142 711 € 23,5 %
Ostatné výnosy 13 119 € 191,5 %
Iné prevádzkové náklady 69 933 € -21,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 953 324 € 8,4 %
HV z finančnej činnosti -133 520 € 1,6 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 819 804 € 10,3 %
Daň 211 473 € 19,2 %
HV po zdanení 608 331 € 7,5 %
EBITDA 816 492 € 20,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 150 255 € 21,0 %
 
Neobežný majetok 8 288 € -49,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 883 € -50,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 405 € -47,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 137 967 € 32,3 %
Zásoby 4 978 937 € 22,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 585 420 € 9,2 %
Krátkodobé pohľadávky 10 573 610 € 41,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 4 000 € -99,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 150 255 € 21,0 %
 
Vlastné imanie
7 224 821 € -5,4 %
Základné imanie 6 463 885 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 114 011 € 33,0 %
HV minulých rokov 38 594 € -92,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 608 331 € 7,5 %
 
Záväzky 9 973 037 € 52,7 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 3 994 477 € 35,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 85 € 269,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 978 475 € 66,7 %
 
Časové rozlíšenie -47 603 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?