Chropynska Slovakia a. s.

Historický názov:
  • Slavia Production Systems a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Chropynska Slovakia a. s.
Sídlo:
Dúbravy, Areál PPS 48
96212 Detva
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1046/S
Od 1.8.2012, posledná zmena 1.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Kudela
  • Ing. Jan Bartoš
  • Ing. Michal Kucej
  • Ing. Robert Kudela
IČO:
46772219
DIČ:
2023571847

IČ DPH:

SK2023571847
Podľa §4, registrovaný od 17.10.2012
SK NACE (RÚZ):
28490 Výroba ostatných strojov na obrábanie
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Chropynska Slovakia a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 251 247 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 59,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 607 722 EUR vzrástol medziročne o 320 255 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 62,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 101,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,9%.

Absolútne ukazovatele

27 829 613 €

48,5 %

10 297 718 €

40,0 %

13 606 631 €

10,7 %

5 485 273 €

9,3 %

813 153 €

-31,4 %

Relatívne ukazovatele

37.79 %

-5,4 %

1.21

0,2

4.47 %

2,1 %

59.69 %

0,5 %

0.99

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 251 247 € 60,0 %
Zmena stavu zásob 13 053 € %

Aktivácia 34 424 € -40,5 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 10 705 772 € 62,1 %
Služby 6 296 229 € 101,1 %
Pridaná hodnota 10 297 718 € 40,0 %
Osobné náklady 8 485 345 € 13,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 228 072 € 12,0 %
Opravné položky -995 € -110,7 %
Ostatné výnosy 294 604 € -79,4 %
Iné prevádzkové náklady 119 337 € 25,3 %
Zisk z predaja majetku 126 662 € 0,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 886 230 € 237,6 %
HV z finančnej činnosti -325 658 € %
z toho Nákladové úroky 30 974 € 15,4 %
HV pred zdanením 560 572 € 93,5 %
Daň -47 150 € %
HV po zdanení 607 722 € 111,4 %
EBITDA 1 986 645 € 61,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 606 631 € 10,7 %
 
Neobežný majetok 6 019 595 € 17,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 686 381 € 22,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 333 214 € -30,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 523 681 € 6,0 %
Zásoby 902 136 € 27,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 336 067 € -0,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 285 478 € %

 
Časové rozlíšenie 63 355 € -10,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 606 631 € 10,7 %
 
Vlastné imanie
5 485 273 € 9,3 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 293 894 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 558 657 € 3,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 607 722 € 111,4 %
 
Záväzky 7 801 329 € 11,1 %
Dlhodobé záväzky 418 321 € -15,4 %
Krátkodobé záväzky 4 090 840 € 11,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 62 500 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 363 014 € 14,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 866 654 € 18,4 %
 
Časové rozlíšenie 320 029 € 27,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?