Mondelez SR Production s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mondelez SR Production s.r.o.
Sídlo:
Račianska 44
83242 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/83588/B
Od 24.8.2012, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Tomasz Szpyt
  • Ing. Dušan Horák
  • Javier Ortega
  • Norbert Peto
IČO:
46798889
DIČ:
2023640509

IČ DPH:

SK2023640509
Podľa §4, registrovaný od 29.4.2013
SK NACE (RÚZ):
10820 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
Základné imanie:
129 320 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mondelez Slovakia Holding a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Mondelez SR Production s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 946 535 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 136,96%. Dosiahnutá strata je 884 971 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,48% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 553,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 110,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 86,62%.

Absolútne ukazovatele

75 614 102 €

138,6 %

31 519 873 €

57,8 %

163 778 978 €

178,4 %

132 266 075 €

189,7 %

-5 338 174 €

-170,8 %

Relatívne ukazovatele

42.63 %

-21,4 %

1.32

-0,2

-0.54 %

-3,8 %

19.24 %

-3,2 %

0.71

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 238 765 € -0,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 707 770 € 138,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 229 370 € -4,4 %
Náklady na materiál, energie 28 708 612 € %

Služby 13 917 527 € 110,8 %
Pridaná hodnota 31 519 873 € 57,8 %
Osobné náklady 23 890 646 € 86,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 999 143 € 125,9 %
Opravné položky -428 847 € %
Ostatné výnosy 567 704 € 22,5 %
Iné prevádzkové náklady 1 593 681 € 108,0 %
Zisk z predaja majetku 25 405 € 4,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -3 370 488 € -236,6 %
HV z finančnej činnosti -722 925 € %
z toho Nákladové úroky 906 969 € 100,0 %
HV pred zdanením -4 093 413 € -266,2 %
Daň -3 208 442 € %
HV po zdanení -884 971 € -146,3 %
EBITDA 6 124 883 € -10,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
163 778 978 € 178,4 %
 
Neobežný majetok 140 636 705 € 228,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 127 767 134 € 198,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 869 571 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 291 945 € 33,9 %
Zásoby 2 664 839 € %

Dlhodobé pohľadávky 426 958 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 200 053 € 17,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 95 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 850 328 € 138,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 163 778 978 € 178,4 %
 
Vlastné imanie
132 266 075 € 189,7 %
Základné imanie 129 320 000 € 209,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 660 249 € 16,9 %
HV minulých rokov 3 170 797 € 134,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -884 971 € -146,3 %
 
Záväzky 31 512 903 € 139,1 %
Dlhodobé záväzky 56 501 € -97,9 %
Krátkodobé záväzky 28 053 436 € 230,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 53 € 152,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 402 913 € 65,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?