HMSK, s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HMSK, s.r.o.
Sídlo:
Tŕstie 2299
02404 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/57877/L
Od 7.9.2012, posledná zmena 9.10.2020
Štatutárny orgán:
  • Su Hwan Seo
IČO:
46817646
DIČ:
2023602559

IČ DPH:

SK2023602559
Podľa §4, registrovaný od 25.10.2012
SK NACE (RÚZ):
38320 Recyklácia triedených materiálov
Základné imanie:
420 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hyundai Materials Corporation (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma HMSK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 525 367 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 767 830 EUR poklesol medziročne o 31 647 EUR.

Firma predala tovar za 20 664 023 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 69 713 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,96%.

Absolútne ukazovatele

29 574 194 €

14,7 %

2 912 701 €

15,1 %

4 816 494 €

-18,7 %

2 643 179 €

-6,9 %

2 008 943 €

-10,6 %

Relatívne ukazovatele

9.87 %

0,0 %

1.62

-0,1

15.94 %

2,4 %

45.12 %

-7,0 %

1.95

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 664 023 € 13,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 861 344 € 17,3 %
Zmena stavu zásob 35 031 € 55,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 594 310 € 13,5 %
Náklady na materiál, energie 2 373 004 € 17,6 %
Služby 3 680 660 € 19,7 %
Pridaná hodnota 2 912 701 € 15,1 %
Osobné náklady 1 796 776 € 26,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 99 205 € 14,5 %
Opravné položky -277 € -167,9 %
Ostatné výnosy 13 796 € -38,2 %
Iné prevádzkové náklady 30 340 € -2,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 000 176 € -0,8 %
HV z finančnej činnosti -2 122 € 14,5 %
z toho Nákladové úroky 596 € -49,4 %
HV pred zdanením 998 054 € -0,7 %
Daň 230 224 € 11,9 %
HV po zdanení 767 830 € -4,0 %
EBITDA 1 099 104 € 0,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 816 494 € -18,7 %
 
Neobežný majetok 767 664 € 7,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 257 026 € -15,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 510 638 € 24,4 %
 
Obežný majetok 4 039 039 € -22,4 %
Zásoby 125 142 € 59,6 %
Dlhodobé pohľadávky 63 435 € 44,6 %
Krátkodobé pohľadávky 2 242 292 € -6,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 608 170 € -40,1 %
 
Časové rozlíšenie 9 791 € 9,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 816 494 € -18,7 %
 
Vlastné imanie
2 643 179 € -6,9 %
Základné imanie 420 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 389 286 € 25,1 %
HV minulých rokov 1 066 063 € -18,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 767 830 € -4,0 %
 
Záväzky 2 173 315 € -29,6 %
Dlhodobé záväzky 96 356 € 11,0 %
Krátkodobé záväzky 1 976 452 € -32,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 100 507 € 27,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?