DOXXbet, s. r. o.

Historický názov:
  • DOXXbet & K-BET, s. r. o.
  • DOXXbet, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DOXXbet, s. r. o.
Sídlo:
Kálov 356
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/57349/L
Od 13.9.2012, posledná zmena 25.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Šmehylová
  • Ing. Milan Šmehyl
IČO:
46831878
DIČ:
2023592714

IČ DPH:

SK2023592714
Podľa §4, registrovaný od 30.9.2012
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
2 729 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • FSM GROUP, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma DOXXbet, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 57 770 336 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 320 243 EUR poklesol medziročne o 1 641 486 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 13,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,08%.

Absolútne ukazovatele

57 940 623 €

-10,5 %

25 306 922 €

-7,5 %

21 116 168 €

-2,0 %

9 275 945 €

0,6 %

354 928 €

-48,9 %

Relatívne ukazovatele

43.81 %

1,4 %

7.09

-1,7

1.52 %

-7,6 %

56.07 %

-1,1 %

0.97

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 738 € -4,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 57 769 598 € -10,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 603 € 92,7 %
Náklady na materiál, energie 699 163 € 30,8 %
Služby 31 763 648 € -13,4 %
Pridaná hodnota 25 306 922 € -7,5 %
Osobné náklady 3 567 015 € 15,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 420 786 € -3,6 %
Opravné položky 26 256 € -80,0 %
Ostatné výnosy 95 613 € -30,3 %
Iné prevádzkové náklady 19 488 192 € -2,6 %
Zisk z predaja majetku 1 079 € -80,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 901 365 € -67,8 %
HV z finančnej činnosti -326 768 € -33,6 %
z toho Nákladové úroky 322 436 € 67,7 %
HV pred zdanením 574 597 € -77,5 %
Daň 254 355 € -57,3 %
HV po zdanení 320 243 € -83,7 %
EBITDA 2 321 072 € -45,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 116 168 € -2,0 %
 
Neobežný majetok 9 408 685 € -2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 097 134 € 16,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 181 551 € -14,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 130 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 9 183 054 € 9,6 %
Zásoby 614 937 € 21,6 %
Dlhodobé pohľadávky 3 532 278 € 13,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 898 676 € 4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 137 163 € 99,9 %
 
Časové rozlíšenie 2 524 429 € -28,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 116 168 € -2,0 %
 
Vlastné imanie
9 275 945 € 0,6 %
Základné imanie 2 729 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 915 220 € 2,6 %
HV minulých rokov 4 311 282 € 61,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 320 243 € -83,7 %
 
Záväzky 11 840 223 € -3,9 %
Dlhodobé záväzky 371 548 € -37,7 %
Krátkodobé záväzky 4 704 164 € 0,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 452 368 € -1,4 %
Bankové úvery krátkodobé 3 116 113 € -8,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 196 030 € 34,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?