DOXXbet, s. r. o.

Historický názov:
  • DOXXbet & K-BET, s. r. o.
  • DOXXbet, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DOXXbet, s. r. o.
Sídlo:
Kálov 356
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/57349/L
Od 13.9.2012, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Šmehylová
  • Ing. Milan Šmehyl
IČO:
46831878
DIČ:
2023592714

IČ DPH:

SK2023592714
Podľa §4, registrovaný od 30.9.2012
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
2 729 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • FSM GROUP, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 05.06.2023 ako riadna.

Firma DOXXbet, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 64 576 900 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 58,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 961 729 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 81,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,34%.

Absolútne ukazovatele

64 758 953 €

57,3 %

27 369 973 €

36,9 %

21 541 705 €

-1,8 %

9 225 047 €

27,0 %

694 007 €

-38,6 %

Relatívne ukazovatele

42.38 %

-6,8 %

8.83

1,6

9.11 %

13,2 %

57.18 %

-9,7 %

1.02

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 776 € -98,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 64 576 124 € 59,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 313 € -99,7 %
Náklady na materiál, energie 534 520 € 40,2 %
Služby 36 672 094 € 81,8 %
Pridaná hodnota 27 369 973 € 36,9 %
Osobné náklady 3 099 711 € 12,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 473 860 € 1,9 %
Opravné položky 131 095 € %

Ostatné výnosy 137 166 € -72,9 %
Iné prevádzkové náklady 20 006 141 € 17,7 %
Zisk z predaja majetku 5 525 € 136,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 801 857 € %

HV z finančnej činnosti -244 585 € -23,7 %
z toho Nákladové úroky 192 315 € 59,7 %
HV pred zdanením 2 557 272 € %

Daň 595 543 € %

HV po zdanení 1 961 729 € %

EBITDA 4 270 192 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
21 541 705 € -1,8 %
 
Neobežný majetok 9 656 750 € 17,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 666 893 € 2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 859 857 € -13,6 %
Dlhodobý finančný majetok 2 130 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 8 378 726 € -12,8 %
Zásoby 505 730 € 174,5 %
Dlhodobé pohľadávky 3 116 478 € -18,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 687 905 € -15,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 68 613 € 17,4 %
 
Časové rozlíšenie 3 506 229 € -14,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 541 705 € -1,8 %
 
Vlastné imanie
9 225 047 € 27,0 %
Základné imanie 2 729 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 867 256 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 666 862 € -25,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 961 729 € %

 
Záväzky 12 316 029 € -12,9 %
Dlhodobé záväzky 596 347 € -25,5 %
Krátkodobé záväzky 4 666 838 € 8,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 499 952 € -28,8 %
Bankové úvery krátkodobé 3 407 003 € -13,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 145 889 € -24,6 %
 
Časové rozlíšenie 629 € -99,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?