Loading

Saneca Pharmaceuticals a. s.

Historický názov:
  • Saneca Pharmaceutical a. s.
  • Wood Pharma Holding a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Saneca Pharmaceuticals a. s.
Sídlo:
Nitrianska 100
92027 Hlohovec
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10601/T
Od 19.9.2012, posledná zmena 22.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexandra Broszová
  • Ing. Boris Kostík
  • Ing. Matúš Kutný
IČO:
46833323
DIČ:
2023599842

IČ DPH:

SK2023599842
Podľa §4, registrovaný od 20.11.2012
SK NACE (RÚZ):
21200 Výroba farmaceutických prípravkov
Základné imanie:
13 412 500 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.05.2023 ako riadna.

Firma Saneca Pharmaceuticals a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 201 930 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 678 242 EUR vzrástol medziročne o 266 510 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,13%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,19%.

Absolútne ukazovatele

75 227 367 €

18,1 %

25 168 990 €

10,1 %

76 777 917 €

7,2 %

29 558 654 €

9,7 %

7 784 192 €

-29,4 %

Relatívne ukazovatele

34.38 %

-2,9 %

1.19

0,1

2.19 %

0,2 %

61.50 %

-0,9 %

0.57

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 495 365 € -64,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 72 706 565 € 21,2 %
Zmena stavu zásob -1 561 811 € -136,7 %
Aktivácia 316 345 € %

Náklady na predaj tovaru 481 017 € -64,6 %
Náklady na materiál, energie 41 185 115 € 32,1 %
Služby 5 339 900 € 5,6 %
Pridaná hodnota 25 168 990 € 10,1 %
Osobné náklady 21 166 795 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 192 423 € 67,1 %
Opravné položky -226 690 € -189,2 %
Ostatné výnosy 933 005 € 26,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 192 187 € -47,8 %
Zisk z predaja majetku 1 691 846 € 2,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 250 568 € 136,5 %
HV z finančnej činnosti -1 186 722 € -56,5 %
z toho Nákladové úroky 780 586 € 20,4 %
HV pred zdanením 1 063 846 € %

Daň -614 396 € 49,6 %
HV po zdanení 1 678 242 € 18,9 %
EBITDA 3 524 455 € 195,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 777 917 € 7,2 %
 
Neobežný majetok 37 245 906 € 0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 36 906 949 € 1,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 338 957 € -21,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 322 147 € 13,8 %
Zásoby 20 155 444 € 3,2 %
Dlhodobé pohľadávky 2 991 615 € 25,8 %
Krátkodobé pohľadávky 15 932 220 € 27,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 242 868 € 43,0 %
 
Časové rozlíšenie 209 864 € 61,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 777 917 € 7,2 %
 
Vlastné imanie
29 558 654 € 9,7 %
Základné imanie 12 475 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 495 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 910 412 € 22,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 678 242 € 18,9 %
 
Záväzky 45 454 168 € 4,9 %
Dlhodobé záväzky 61 151 € -38,7 %
Krátkodobé záväzky 15 046 254 € 26,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 12 985 560 € -14,5 %
Bankové úvery krátkodobé 11 944 855 € 49,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 416 348 € -33,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 765 095 € 33,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?