ENCINGER SK s. r. o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENCINGER SK s. r. o.
Sídlo:
Jadranská 13
84101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/84352/B
Od 27.9.2012, posledná zmena 2.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Dušan Encinger
IČO:
46856382
DIČ:
2023604957

IČ DPH:

SK2023604957
Podľa §4, registrovaný od 22.10.2012
SK NACE (RÚZ):
10390 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dušan Encinger (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ENCINGER SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 77 849 999 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 625 652 EUR vzrástol medziročne o 1 801 122 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,17% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,13%.

Absolútne ukazovatele

84 516 454 €

11,4 %

7 379 286 €

19,2 %

60 464 094 €

3,4 %

14 611 202 €

21,9 %

13 326 817 €

29,7 %

Relatívne ukazovatele

9.48 %

1,0 %

2.61

0,3

4.34 %

2,9 %

75.83 %

-3,7 %

0.54

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 092 419 € 7,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 67 757 580 € 6,9 %
Zmena stavu zásob 5 063 690 € 100,9 %
Aktivácia 147 007 € %

Náklady na predaj tovaru 6 757 969 € -11,7 %
Náklady na materiál, energie 61 124 694 € 13,5 %
Služby 7 798 747 € 2,5 %
Pridaná hodnota 7 379 286 € 19,2 %
Osobné náklady 2 829 298 € 7,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 756 350 € -13,3 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 112 659 € %

Iné prevádzkové náklady 354 437 € -34,2 %
Zisk z predaja majetku 205 596 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 757 456 € 72,9 %
HV z finančnej činnosti -312 482 € 70,3 %
z toho Nákladové úroky 234 148 € 39,8 %
HV pred zdanením 3 444 974 € 206,8 %
Daň 819 322 € 174,6 %
HV po zdanení 2 625 652 € 218,4 %
EBITDA 4 308 210 € 42,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 464 094 € 3,4 %
 
Neobežný majetok 1 380 405 € -23,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 380 405 € -21,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 59 025 309 € 4,2 %
Zásoby 34 595 734 € 22,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 22 904 215 € -15,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 525 360 € 21,1 %
 
Časové rozlíšenie 58 380 € 52,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 464 094 € 3,4 %
 
Vlastné imanie
14 611 202 € 21,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 970 269 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 010 281 € 11,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 625 652 € 218,4 %
 
Záväzky 45 717 731 € -1,4 %
Dlhodobé záväzky 17 849 € -24,2 %
Krátkodobé záväzky 18 971 520 € -7,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 26 650 191 € 3,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 78 171 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie 135 161 € 5,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?