Pepco Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Company C s. r. o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Pepco Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Nevädzova 6
82101 Bratislava-Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/84895/B
Od 24.10.2012, posledná zmena 17.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Barry Paul Inman Williams
  • Gergely Potyi
  • Nora Molnar
IČO:
46868674
DIČ:
2023626858

IČ DPH:

SK2023626858
Podľa §4, registrovaný od 11.1.2013
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Pepco Holdings Sp. z.o.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 12.01.2023 ako riadna.

Firma Pepco Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 126 145 915 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 872 121 EUR poklesol medziročne o 2 101 376 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,07% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 124 808 803 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 49 535 998 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 39%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 67,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,78%.

Absolútne ukazovatele

128 580 211 €

32,6 %

34 345 485 €

0,7 %

93 944 890 €

18,2 %

68 853 692 €

20,8 %

61 274 443 €

23,7 %

Relatívne ukazovatele

27.23 %

-9,2 %

1.97

-0,2

12.64 %

-4,9 %

26.71 %

-1,6 %

3.09

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 124 808 803 € 35,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 337 112 € 24,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 75 272 805 € 59,8 %
Náklady na materiál, energie 2 694 776 € 67,7 %
Služby 13 832 849 € 30,5 %
Pridaná hodnota 34 345 485 € 0,7 %
Osobné náklady 17 446 962 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 468 785 € 12,7 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 137 503 € -94,6 %
Iné prevádzkové náklady 768 182 € -27,6 %
Zisk z predaja majetku 5 957 € 83,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 13 805 016 € -20,5 %
HV z finančnej činnosti 1 372 216 € 218,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 15 177 232 € -14,7 %
Daň 3 305 111 € -13,4 %
HV po zdanení 11 872 121 € -15,0 %
EBITDA 16 267 844 € -16,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
93 944 890 € 18,2 %
 
Neobežný majetok 7 647 107 € -4,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 592 330 € -4,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 54 777 € -47,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 86 063 243 € 20,8 %
Zásoby 11 417 224 € 113,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 147 706 € 16,1 %
Krátkodobé pohľadávky 63 937 849 € 58,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 560 464 € -60,9 %
 
Časové rozlíšenie 234 540 € 1,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 93 944 890 € 18,2 %
 
Vlastné imanie
68 853 692 € 20,8 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 538 € 0,0 %
HV minulých rokov 56 969 033 € 32,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 872 121 € -15,0 %
 
Záväzky 24 693 854 € 12,5 %
Dlhodobé záväzky 5 573 € -75,0 %
Krátkodobé záväzky 23 478 290 € 15,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 209 991 € -21,7 %
 
Časové rozlíšenie 397 344 € -31,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?