Pepco Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Company C s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Pepco Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Nevädzova 6
82101 Bratislava-Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/84895/B
Od 24.10.2012, posledná zmena 17.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Barry Paul Inman Williams
  • Gergely Potyi
IČO:
46868674
DIČ:
2023626858

IČ DPH:

SK2023626858
Podľa §4, registrovaný od 11.1.2013
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Pepco Holdings Sp. z.o.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Pepco Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 146 477 333 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 16 252 755 EUR vzrástol medziročne o 4 380 634 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 144 267 214 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 61 629 278 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 42%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,43%.

Absolútne ukazovatele

150 746 902 €

17,2 %

43 927 726 €

27,9 %

107 892 216 €

14,8 %

85 106 447 €

23,6 %

70 711 666 €

15,4 %

Relatívne ukazovatele

29.99 %

2,8 %

2.07

0,1

15.06 %

2,4 %

21.12 %

-5,6 %

4.36

1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 144 267 214 € 15,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 210 119 € 65,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 82 637 936 € 9,8 %
Náklady na materiál, energie 2 279 372 € -15,4 %
Služby 17 632 299 € 27,5 %
Pridaná hodnota 43 927 726 € 27,9 %
Osobné náklady 21 185 684 € 21,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 374 628 € 36,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 51 432 € -62,6 %
Iné prevádzkové náklady 867 154 € 12,9 %
Zisk z predaja majetku 1 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 18 551 693 € 34,4 %
HV z finančnej činnosti 2 285 402 € 66,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 20 837 095 € 37,3 %
Daň 4 584 340 € 38,7 %
HV po zdanení 16 252 755 € 36,9 %
EBITDA 21 926 320 € 34,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
107 892 216 € 14,8 %
 
Neobežný majetok 18 325 001 € 139,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 304 435 € 141,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 566 € -62,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 87 106 570 € 1,2 %
Zásoby 13 214 459 € 15,7 %
Dlhodobé pohľadávky 1 736 462 € 51,3 %
Krátkodobé pohľadávky 66 377 263 € 3,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 778 386 € -39,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 460 645 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 107 892 216 € 14,8 %
 
Vlastné imanie
85 106 447 € 23,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 538 € 0,0 %
HV minulých rokov 68 841 154 € 20,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 16 252 755 € 36,9 %
 
Záväzky 22 416 812 € -9,2 %
Dlhodobé záväzky 38 224 € %

Krátkodobé záväzky 16 750 130 € -28,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 628 458 € %

 
Časové rozlíšenie 368 957 € -7,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?