Mlyn Kolárovo, a. s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mlyn Kolárovo, a. s.
Sídlo:
Železničný rad 11
94603 Kolárovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10460/N
Od 25.10.2012, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrea Fazekas Varga
  • Ing. Levente Varga
  • Ing. Tibor Varga
IČO:
46883631
DIČ:
2023626671

IČ DPH:

SK2023626671
Podľa §4, registrovaný od 18.12.2012
SK NACE (RÚZ):
10610 Výroba mlynských výrobkov
Základné imanie:
2 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Mlyn Kolárovo, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 324 542 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 67,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 652 638 EUR vzrástol medziročne o 1 570 361 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,38% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 75,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,86%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,91%.

Absolútne ukazovatele

56 814 145 €

69,9 %

6 418 829 €

33,1 %

45 298 072 €

8,2 %

15 781 082 €

10,7 %

1 308 917 €

%

Relatívne ukazovatele

11.60 %

-3,0 %

3.23

0,3

3.65 %

3,4 %

65.16 %

-0,8 %

0.50

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 108 € -99,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 324 434 € 67,2 %
Zmena stavu zásob 260 846 € 55,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 47 741 079 € 75,4 %
Služby 1 425 480 € 16,9 %
Pridaná hodnota 6 418 829 € 33,1 %
Osobné náklady 1 989 833 € 20,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 343 997 € -1,3 %
Opravné položky 6 360 € 100,0 %
Ostatné výnosy 668 516 € %

Iné prevádzkové náklady 238 226 € 10,6 %
Zisk z predaja majetku 17 565 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 526 494 € 279,2 %
HV z finančnej činnosti -405 049 € 27,0 %
z toho Nákladové úroky 500 460 € 5,9 %
HV pred zdanením 2 121 445 € %

Daň 468 807 € %

HV po zdanení 1 652 638 € %

EBITDA 4 852 926 € 59,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 298 072 € 8,2 %
 
Neobežný majetok 28 219 820 € -5,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 198 398 € -5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 422 € -21,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 962 543 € 43,3 %
Zásoby 9 219 512 € 9,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 717 698 € 95,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 025 333 € %

 
Časové rozlíšenie 115 709 € 148,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 298 072 € 8,2 %
 
Vlastné imanie
15 781 082 € 10,7 %
Základné imanie 2 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 913 070 € -1,5 %
HV minulých rokov 6 715 374 € 0,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 652 638 € %

 
Záväzky 28 016 990 € 1,5 %
Dlhodobé záväzky 4 935 597 € -7,5 %
Krátkodobé záväzky 4 423 646 € 121,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 247 033 € -4,6 %
Bankové úvery dlhodobé 8 737 380 € -11,4 %
Bankové úvery krátkodobé 9 598 656 € -4,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 74 678 € 12,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 500 000 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?