Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PREFA invest, a.s.
Sídlo:
Podhradská cesta 2
03852 Sučany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10784/L
Od 31.10.2012, posledná zmena 1.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Dana Karcolová
  • Ing. Milan Duhár, MBA
  • Marek Lukáčik
IČO:
46887741
DIČ:
2023627771

IČ DPH:

SK2023627771
Podľa §4, registrovaný od 21.12.2012
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma PREFA invest, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 940 908 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 454 967 EUR vzrástol medziročne o 273 224 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,92% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 252 964 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 19,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,54%.

Absolútne ukazovatele

29 869 947 €

9,7 %

6 438 567 €

25,2 %

17 029 420 €

23,3 %

4 509 455 €

11,2 %

1 625 272 €

0,8 %

Relatívne ukazovatele

23.04 %

2,5 %

1.47

0,1

2.67 %

1,3 %

73.52 %

2,9 %

1.02

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 186 934 € 9,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 753 974 € 11,5 %
Zmena stavu zásob -174 524 € 21,9 %
Aktivácia 1 252 964 € -4,6 %
Náklady na predaj tovaru 173 902 € 26,6 %
Náklady na materiál, energie 14 913 942 € 28,5 %
Služby 7 492 937 € -19,2 %
Pridaná hodnota 6 438 567 € 25,2 %
Osobné náklady 4 369 952 € 16,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 726 659 € 4,3 %
Opravné položky 12 102 € -61,9 %
Ostatné výnosy 401 359 € -46,5 %
Iné prevádzkové náklady 213 440 € 16,1 %
Zisk z predaja majetku 209 173 € 107,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 726 946 € 95,9 %
HV z finančnej činnosti -133 686 € -8,3 %
z toho Nákladové úroky 116 875 € 10,3 %
HV pred zdanením 593 260 € 139,6 %
Daň 138 293 € 110,0 %
HV po zdanení 454 967 € 150,3 %
EBITDA 2 244 432 € 16,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 029 420 € 23,3 %
 
Neobežný majetok 6 673 924 € 36,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 671 366 € 37,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 558 € -93,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 301 952 € 16,1 %
Zásoby 1 447 921 € 2,7 %
Dlhodobé pohľadávky 944 309 € 21,2 %
Krátkodobé pohľadávky 7 581 908 € 19,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 327 814 € -0,0 %
 
Časové rozlíšenie 53 544 € 9,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 029 420 € 23,3 %
 
Vlastné imanie
4 509 455 € 11,2 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 019 488 € 4,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 454 967 € 150,3 %
 
Záväzky 11 972 788 € 34,8 %
Dlhodobé záväzky 1 323 391 € -31,0 %
Krátkodobé záväzky 6 093 883 € 29,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 169 467 € 193,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 144 855 € 29,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 241 192 € 5,7 %
 
Časové rozlíšenie 547 177 € -37,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?