Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PREFA invest, a.s.
Sídlo:
Podhradská cesta 2
03852 Sučany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10784/L
Od 31.10.2012, posledná zmena 1.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Dana Karcolová
  • Ing. Milan Duhár, MBA
  • Marek Lukáčik
IČO:
46887741
DIČ:
2023627771

IČ DPH:

SK2023627771
Podľa §4, registrovaný od 21.12.2012
SK NACE (RÚZ):
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma PREFA invest, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 709 136 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 246 332 EUR poklesol medziročne o 208 635 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,88% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 303 930 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,74%.

Absolútne ukazovatele

33 602 050 €

12,5 %

7 320 151 €

13,7 %

23 481 414 €

37,9 %

4 523 787 €

0,3 %

-1 095 321 €

-167,4 %

Relatívne ukazovatele

23.84 %

0,8 %

1.46

-0,0

1.05 %

-1,6 %

80.73 %

7,2 %

0.76

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 171 953 € -8,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 537 183 € 10,0 %
Zmena stavu zásob 630 434 € %

Aktivácia 1 303 930 € 4,1 %
Náklady na predaj tovaru 147 697 € -15,1 %
Náklady na materiál, energie 15 846 117 € 6,3 %
Služby 9 329 535 € 24,5 %
Pridaná hodnota 7 320 151 € 13,7 %
Osobné náklady 5 014 144 € 14,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 046 743 € 18,5 %
Opravné položky -3 353 € -127,7 %
Ostatné výnosy 519 470 € 29,4 %
Iné prevádzkové náklady 271 770 € 27,3 %
Zisk z predaja majetku 264 499 € 26,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 774 816 € 6,6 %
HV z finančnej činnosti -400 555 € -199,6 %
z toho Nákladové úroky 379 709 € 224,9 %
HV pred zdanením 374 261 € -36,9 %
Daň 127 929 € -7,5 %
HV po zdanení 246 332 € -45,9 %
EBITDA 2 553 707 € 13,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 481 414 € 37,9 %
 
Neobežný majetok 9 322 895 € 39,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 321 925 € 39,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 970 € -62,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 958 302 € 35,5 %
Zásoby 2 238 959 € 54,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 221 835 € 29,4 %
Krátkodobé pohľadávky 10 280 342 € 35,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 217 166 € -33,8 %
 
Časové rozlíšenie 200 217 € 273,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 481 414 € 37,9 %
 
Vlastné imanie
4 523 787 € 0,3 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 242 455 € 5,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 246 332 € -45,9 %
 
Záväzky 16 482 362 € 37,7 %
Dlhodobé záväzky 1 098 299 € -17,0 %
Krátkodobé záväzky 6 772 868 € 11,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 55 052 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 590 830 € 13,3 %
Bankové úvery krátkodobé 4 728 820 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 236 493 € -1,9 %
 
Časové rozlíšenie 2 475 265 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?