Power trade s.r.o. & co., k.s.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Power trade s.r.o. & co., k.s.
Sídlo:
Dohnányho 4
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sr/10096/T
Od 28.11.2012, posledná zmena 14.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Power trade s.r.o.
  • Ing. Elena Hlavatovičová
  • Mag. Eva Pataky
IČO:
46926046
DIČ:
2023651355

IČ DPH:

SK2023651355
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2013
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
1 500 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Power trade s.r.o. & co., k.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 829 971 862 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 464 915 EUR poklesol medziročne o 677 977 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,76% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 829 971 862 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 995 906 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 293,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,69%.

Absolútne ukazovatele

831 946 987 €

40,8 %

4 934 270 €

-14,6 %

21 124 848 €

163,5 %

4 786 732 €

7,2 %

4 784 467 €

7,6 %

Relatívne ukazovatele

0.59 %

-0,4 %

41.13

-3,3

16.40 %

-35,3 %

77.34 %

33,0 %

1.29

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 829 971 862 € 40,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 824 975 956 € 41,0 %
Náklady na materiál, energie 1 276 € 293,8 %
Služby 60 360 € 25,3 %
Pridaná hodnota 4 934 270 € -14,6 %
Osobné náklady 119 981 € -7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 556 € 20,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 975 118 € %

Iné prevádzkové náklady 1 933 071 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 4 850 780 € -14,0 %
HV z finančnej činnosti -463 486 € -18,3 %
z toho Nákladové úroky 330 708 € 9,5 %
HV pred zdanením 4 387 294 € -16,4 %
Daň 921 379 € -16,4 %
HV po zdanení 3 464 915 € -16,4 %
EBITDA 4 856 336 € -13,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 124 848 € 163,5 %
 
Neobežný majetok 47 037 € -10,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 037 € -31,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 35 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 21 073 896 € 164,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 1 582 € 16,9 %
Krátkodobé pohľadávky 15 769 056 € 144,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 303 258 € 249,3 %
 
Časové rozlíšenie 3 915 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 124 848 € 163,5 %
 
Vlastné imanie
4 786 732 € 7,2 %
Základné imanie 1 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 1 320 317 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 3 464 915 € -16,4 %
 
Záväzky 16 325 352 € %

Dlhodobé záväzky 33 148 € 54,4 %
Krátkodobé záväzky 5 893 233 € 67,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 10 385 765 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 13 206 € 2,9 %
 
Časové rozlíšenie 12 764 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?