Power trade s.r.o. & co., k.s.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Power trade s.r.o. & co., k.s.
Sídlo:
Dohnányho 4
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sr/10096/T
Od 28.11.2012, posledná zmena 14.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Power trade s.r.o.
  • Ing. Elena Hlavatovičová
  • Mag. Eva Pataky
IČO:
46926046
DIČ:
2023651355

IČ DPH:

SK2023651355
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2013
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
1 500 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Power trade s.r.o. & co., k.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 745 980 443 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 735 533 EUR poklesol medziročne o 2 729 382 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,9% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 745 980 443 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 510 552 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 366,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,79%.

Absolútne ukazovatele

746 756 764 €

-10,2 %

4 227 588 €

-14,3 %

7 236 578 €

-65,7 %

3 657 350 €

-23,6 %

1 745 995 €

-63,5 %

Relatívne ukazovatele

0.57 %

-0,0 %

29.17

-12,0

10.16 %

-6,2 %

49.46 %

-27,9 %

1.50

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 745 980 443 € -10,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 741 469 891 € -10,1 %
Náklady na materiál, energie 1 346 € 5,5 %
Služby 281 618 € %

Pridaná hodnota 4 227 588 € -14,3 %
Osobné náklady 144 920 € 20,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 556 € 0,0 %
Opravné položky 420 407 € 100,0 %
Ostatné výnosy 773 421 € -60,8 %
Iné prevádzkové náklady 2 872 514 € 48,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 557 612 € -67,9 %
HV z finančnej činnosti -554 074 € -19,5 %
z toho Nákladové úroky 432 391 € 30,7 %
HV pred zdanením 1 003 538 € -77,1 %
Daň 267 005 € -71,0 %
HV po zdanení 735 533 € -78,8 %
EBITDA 1 563 168 € -67,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 236 578 € -65,7 %
 
Neobežný majetok 41 482 € -11,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 482 € -46,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 35 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 168 719 € -66,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 1 933 168 € %

Krátkodobé pohľadávky 1 629 831 € -89,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 605 720 € -32,0 %
 
Časové rozlíšenie 26 377 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 236 578 € -65,7 %
 
Vlastné imanie
3 657 350 € -23,6 %
Základné imanie 1 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 2 920 317 € 121,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 735 533 € -78,8 %
 
Záväzky 3 579 199 € -78,1 %
Dlhodobé záväzky 45 784 € 38,1 %
Krátkodobé záväzky 3 515 904 € -40,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 17 511 € 32,6 %
 
Časové rozlíšenie 29 € -99,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?