Loading

Glock s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Glock s.r.o.
Sídlo:
Kopčianska 3755/82/A
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/88391/B
Od 3.4.2013, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Erik Vránsky
IČO:
47085169
DIČ:
2023743689

IČ DPH:

SK2023743689
Podľa §4, registrovaný od 15.11.2013
SK NACE (RÚZ):
25400 Výroba zbraní a munície
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Glock Gesellschaft m.b.H. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Glock s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 309 483 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 165,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 713 474 EUR vzrástol medziročne o 1 248 474 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,26% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 103,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 133,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 44,14%.

Absolútne ukazovatele

33 556 749 €

105,9 %

4 031 188 €

94,3 %

23 501 745 €

34,5 %

8 238 442 €

26,3 %

4 561 697 €

75,1 %

Relatívne ukazovatele

12.10 %

-4,5 %

4.10

1,1

7.29 %

4,6 %

64.95 %

2,3 %

0.70

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 309 483 € 168,7 %
Zmena stavu zásob -1 605 051 € -150,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 26 052 293 € 103,4 %
Služby 1 620 951 € 133,4 %
Pridaná hodnota 4 031 188 € 94,3 %
Osobné náklady 983 934 € 44,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 295 318 € 6,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 615 € -43,6 %
Iné prevádzkové náklady 134 885 € 57,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 617 666 € 154,0 %
HV z finančnej činnosti -432 770 € 0,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 184 896 € 267,9 %
Daň 471 422 € 265,9 %
HV po zdanení 1 713 474 € 268,5 %
EBITDA 2 912 984 € 122,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 501 745 € 34,5 %
 
Neobežný majetok 4 042 172 € -2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 042 172 € -2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 458 223 € 45,8 %
Zásoby 9 014 371 € -9,5 %
Dlhodobé pohľadávky 57 762 € 242,5 %
Krátkodobé pohľadávky 8 480 151 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 905 939 € 12,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 350 € 52,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 501 745 € 34,5 %
 
Vlastné imanie
8 238 442 € 26,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 519 468 € 7,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 713 474 € 268,5 %
 
Záväzky 15 263 303 € 39,5 %
Dlhodobé záväzky 6 517 € 23,4 %
Krátkodobé záväzky 14 835 472 € 38,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 642 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 416 672 € 93,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?