Glock s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Glock s.r.o.
Sídlo:
Kopčianska 3755/82/A
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/88391/B
Od 3.4.2013, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Erik Vránsky
IČO:
47085169
DIČ:
2023743689

IČ DPH:

SK2023743689
Podľa §4, registrovaný od 15.11.2013
SK NACE (RÚZ):
25400 Výroba zbraní a munície
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Glock Gesellschaft m.b.H. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma Glock s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 880 540 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 490 849 EUR poklesol medziročne o 222 625 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,36% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola časť produkcie v hodnote 6 725 755 EUR nepredaná priamo zákazníkom, ale zostala v majetku firmy v podobe skladových zásob alebo rozpracovanej výroby, resp. zákazky.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 35,45%.

Absolútne ukazovatele

38 428 920 €

14,5 %

3 578 377 €

-11,2 %

29 918 206 €

27,3 %

9 729 292 €

18,1 %

6 168 216 €

35,2 %

Relatívne ukazovatele

11.59 %

-0,5 %

2.69

-1,4

4.98 %

-2,3 %

67.48 %

2,5 %

0.64

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 880 540 € -7,3 %
Zmena stavu zásob 6 725 755 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 32 616 423 € 25,2 %
Služby 1 411 495 € -12,9 %
Pridaná hodnota 3 578 377 € -11,2 %
Osobné náklady 1 332 715 € 35,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 299 401 € 1,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 407 € 128,8 %
Iné prevádzkové náklady 136 556 € 1,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 811 112 € -30,8 %
HV z finančnej činnosti 97 003 € 122,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 908 115 € -12,7 %
Daň 417 266 € -11,5 %
HV po zdanení 1 490 849 € -13,0 %
EBITDA 2 110 513 € -27,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 918 206 € 27,3 %
 
Neobežný majetok 3 806 646 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 806 646 € -5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 077 472 € 34,0 %
Zásoby 13 406 856 € 48,7 %
Dlhodobé pohľadávky 25 902 € -55,2 %
Krátkodobé pohľadávky 10 378 128 € 22,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 266 586 € 18,9 %
 
Časové rozlíšenie 34 088 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 918 206 € 27,3 %
 
Vlastné imanie
9 729 292 € 18,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 232 943 € 26,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 490 849 € -13,0 %
 
Záväzky 20 188 914 € 32,3 %
Dlhodobé záväzky 8 393 € 28,8 %
Krátkodobé záväzky 19 917 442 € 34,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 263 079 € -36,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?