Metrostav Slovakia a. s.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo:
Mlynské Nivy 68
82477 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5753/B
Od 1.5.2013, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dávid Barčák
  • Ing. Karel Volf
  • Ing. Robert Pátek, PhD.
  • Ing. Tomáš Vašut
IČO:
47144190
DIČ:
2023755712

IČ DPH:

SK2023755712
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2013
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.04.2024 ako riadna.

Firma Metrostav Slovakia a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 108 376 498 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 148 333 EUR poklesol medziročne o 1 676 049 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,84% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 34,75%.

Absolútne ukazovatele

110 598 770 €

0,7 %

12 905 234 €

9,0 %

53 369 613 €

3,8 %

4 054 744 €

3,8 %

6 277 910 €

68,8 %

Relatívne ukazovatele

11.91 %

0,9 %

1.14

-0,3

0.28 %

-3,3 %

92.40 %

0,0 %

1.13

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 164 492 € -70,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 108 212 006 € 1,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 93 065 € -74,3 %
Náklady na materiál, energie 15 482 159 € 41,4 %
Služby 79 896 040 € -5,3 %
Pridaná hodnota 12 905 234 € 9,0 %
Osobné náklady 11 333 188 € 34,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 469 036 € -5,0 %
Opravné položky -521 820 € %
Ostatné výnosy 284 151 € -3,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 930 235 € 194,9 %
Zisk z predaja majetku 1 168 529 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 147 275 € -56,4 %
HV z finančnej činnosti -522 656 € -104,8 %
z toho Nákladové úroky 303 328 € 86,7 %
HV pred zdanením 624 619 € -73,7 %
Daň 476 286 € -14,1 %
HV po zdanení 148 333 € -91,9 %
EBITDA -74 038 € -102,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 369 613 € 3,8 %
 
Neobežný majetok 7 416 805 € -11,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 229 514 € -15,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 593 € 9,3 %
Dlhodobý finančný majetok 2 173 698 € 0,0 %
 
Obežný majetok 45 799 638 € 7,0 %
Zásoby 1 146 736 € 5,4 %
Dlhodobé pohľadávky 513 856 € -38,5 %
Krátkodobé pohľadávky 32 675 778 € -9,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 463 268 € 137,8 %
 
Časové rozlíšenie 153 170 € -24,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 369 613 € 3,8 %
 
Vlastné imanie
4 054 744 € 3,8 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 706 411 € 163,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 148 333 € -91,9 %
 
Záväzky 49 273 758 € 3,8 %
Dlhodobé záväzky 7 086 650 € 6,6 %
Krátkodobé záväzky 39 119 931 € 12,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 067 177 € 27,9 %
 
Časové rozlíšenie 41 111 € -36,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?