Ko.Ma.Co-sk s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Ko.Ma.Co-sk s.r.o.
Sídlo:
Šúrska 136/A
90001 Modra
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/88919/B
Od 30.4.2013, posledná zmena 25.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Matušovič
  • Ing. Mariena Hatalčíková
IČO:
47147695
DIČ:
2023768593

IČ DPH:

SK2023768593
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2013
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. František Matušovič (50,0%)
  • MUDr. Martina Matušovičová (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Ko.Ma.Co-sk s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 390 351 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 342 205 EUR poklesol medziročne o 200 464 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,79% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 036 965 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 457 119 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,88%.

Absolútne ukazovatele

30 544 381 €

5,4 %

7 261 390 €

6,6 %

10 435 704 €

28,0 %

8 575 978 €

37,9 %

2 198 152 €

17,3 %

Relatívne ukazovatele

23.89 %

0,2 %

2.07

0,0

22.44 %

-8,7 %

17.82 %

-5,9 %

0.95

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 036 965 € 5,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 353 386 € 11,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 21 579 846 € 4,6 %
Náklady na materiál, energie 542 478 € 53,5 %
Služby 1 006 637 € 7,9 %
Pridaná hodnota 7 261 390 € 6,6 %
Osobné náklady 3 512 184 € 5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 311 178 € 21,2 %
Opravné položky 5 114 € -1,7 %
Ostatné výnosy 77 019 € -57,2 %
Iné prevádzkové náklady 391 970 € 215,4 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 117 963 € -5,3 %
HV z finančnej činnosti -87 816 € -18,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 030 147 € -5,8 %
Daň 687 942 € 1,8 %
HV po zdanení 2 342 205 € -7,9 %
EBITDA 3 429 141 € -3,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 435 704 € 28,0 %
 
Neobežný majetok 6 519 663 € 45,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 168 302 € 44,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 2 351 361 € 45,8 %
 
Obežný majetok 3 898 410 € 7,0 %
Zásoby 2 285 705 € 11,1 %
Dlhodobé pohľadávky 10 328 € 117,9 %
Krátkodobé pohľadávky 692 380 € -16,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 909 997 € 21,6 %
 
Časové rozlíšenie 17 631 € -11,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 435 704 € 28,0 %
 
Vlastné imanie
8 575 978 € 37,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 60 001 € 33,5 %
HV minulých rokov 6 168 772 € 70,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 342 205 € -7,9 %
 
Záväzky 1 857 621 € -4,0 %
Dlhodobé záväzky 31 253 € 14,0 %
Krátkodobé záväzky 1 705 456 € -4,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 120 912 € -2,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 105 € 94,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?