Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Revolučná 953/1
92401 Galanta
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/32196/T
Od 1.6.2013, posledná zmena 29.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Jongmoo Bae
IČO:
47188545
DIČ:
2023791099

IČ DPH:

SK2023791099
Podľa §4, registrovaný od 26.9.2013
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
530 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SAMSUNG SDS CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.02.2024 ako riadna.

Firma Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 222 667 651 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 53,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 008 612 EUR vzrástol medziročne o 4 895 707 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 50,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 33,84%.

Absolútne ukazovatele

222 483 944 €

53,8 %

13 953 660 €

112,1 %

71 620 600 €

28,9 %

30 708 792 €

29,6 %

28 062 337 €

33,4 %

Relatívne ukazovatele

6.27 %

1,7 %

3.00

1,1

9.79 %

6,0 %

57.12 %

-0,2 %

1.71

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 222 667 651 € 53,9 %
Zmena stavu zásob -872 713 € -142,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 7 378 658 € 72,7 %
Služby 200 462 620 € 50,2 %
Pridaná hodnota 13 953 660 € 112,1 %
Osobné náklady 4 658 160 € 33,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 304 522 € -4,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 334 131 € 17,4 %
Iné prevádzkové náklady 437 860 € 12,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 8 887 249 € 232,3 %
HV z finančnej činnosti 90 997 € 79,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 8 978 246 € 229,5 %
Daň 1 969 634 € 221,8 %
HV po zdanení 7 008 612 € 231,7 %
EBITDA 9 191 771 € 207,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
71 620 600 € 28,9 %
 
Neobežný majetok 5 297 786 € -10,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 238 671 € 62,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 59 115 € -16,5 %
Dlhodobý finančný majetok 4 000 000 € -21,6 %
 
Obežný majetok 66 270 839 € 33,6 %
Zásoby 1 491 413 € -36,9 %
Dlhodobé pohľadávky 820 270 € -12,2 %
Krátkodobé pohľadávky 63 715 636 € 37,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 243 520 € %

 
Časové rozlíšenie 51 975 € 55,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 71 620 600 € 28,9 %
 
Vlastné imanie
30 708 792 € 29,6 %
Základné imanie 530 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 53 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 23 117 180 € 10,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 008 612 € 231,7 %
 
Záväzky 40 503 189 € 30,4 %
Dlhodobé záväzky 63 105 € 10,7 %
Krátkodobé záväzky 37 031 588 € 37,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 408 496 € -17,7 %
 
Časové rozlíšenie 408 619 € -48,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?