Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o.
Sídlo:
Andreja Hlinku 1514/86
97271 Nováky
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/28421/R
Od 29.6.2013, posledná zmena 27.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Vida
  • Mag. Karl Michael Kicker
IČO:
47220899
DIČ:
2023796390

IČ DPH:

SK2023796390
Podľa §4, registrovaný od 24.7.2013
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Carcoustics International GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 689 063 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 028 901 EUR vzrástol medziročne o 452 586 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 79,18% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 70,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,86%.

Absolútne ukazovatele

83 317 393 €

42,8 %

13 182 399 €

28,3 %

30 740 558 €

10,2 %

14 126 027 €

27,3 %

5 286 302 €

200,8 %

Relatívne ukazovatele

16.14 %

-1,6 %

1.74

0,1

9.85 %

0,6 %

54.05 %

-6,2 %

0.90

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 716 473 € 27,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 972 590 € 44,5 %
Zmena stavu zásob 1 161 254 € 269,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 538 311 € 24,3 %
Náklady na materiál, energie 42 345 907 € 70,1 %
Služby 15 783 448 € 23,2 %
Pridaná hodnota 13 182 399 € 28,3 %
Osobné náklady 7 562 597 € 20,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 554 030 € 17,1 %
Opravné položky 252 € -92,9 %
Ostatné výnosy 364 932 € -62,9 %
Iné prevádzkové náklady 444 861 € 88,0 %
Zisk z predaja majetku 1 078 € 104,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 986 921 € 16,9 %
HV z finančnej činnosti -100 201 € 14,5 %
z toho Nákladové úroky 186 672 € -5,8 %
HV pred zdanením 3 886 720 € 18,0 %
Daň 857 819 € 19,8 %
HV po zdanení 3 028 901 € 17,6 %
EBITDA 5 539 873 € 16,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 740 558 € 10,2 %
 
Neobežný majetok 12 319 063 € 0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 273 976 € 0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 45 087 € -0,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 382 404 € 19,7 %
Zásoby 6 508 916 € 35,8 %
Dlhodobé pohľadávky 492 106 € 104,1 %
Krátkodobé pohľadávky 9 098 083 € 8,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 283 299 € 7,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 039 091 € 6,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 740 558 € 10,2 %
 
Vlastné imanie
14 126 027 € 27,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 200 500 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 108 374 € 69,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 028 901 € 17,6 %
 
Záväzky 16 614 531 € -1,2 %
Dlhodobé záväzky 27 734 € 31,4 %
Krátkodobé záväzky 12 643 087 € -7,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 943 710 € 24,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?