Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.

Historický názov:
  • CCN GROUP Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.
Sídlo:
Beluša, Hloža 2520
01861 Beluša
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/25474/R
Od 13.12.2011, posledná zmena 24.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Rudolf Bernard Grijpma
IČO:
47236787
DIČ:
2023389588

IČ DPH:

SK2023389588
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
25620 Obrábanie
Základné imanie:
4 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Booster Precision Components GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 48 072 423 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 67 312 EUR poklesol medziročne o 181 271 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 899 724 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,21%.

Absolútne ukazovatele

87 161 039 €

13,2 %

6 875 467 €

30,3 %

20 185 684 €

1,3 %

7 172 467 €

-16,6 %

2 363 066 €

-45,0 %

Relatívne ukazovatele

14.30 %

2,6 %

0.98

0,2

0.33 %

-0,9 %

64.47 %

7,6 %

0.71

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 072 423 € 6,8 %
Zmena stavu zásob 450 461 € 199,5 %
Aktivácia 899 724 € -7,3 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 37 044 474 € 5,9 %
Služby 5 626 345 € 8,1 %
Pridaná hodnota 6 875 467 € 30,3 %
Osobné náklady 7 023 794 € 1,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 519 590 € 3,4 %
Opravné položky -123 678 € %
Ostatné výnosy 35 690 173 € 99,4 %
Iné prevádzkové náklady 34 343 778 € 88,1 %
Zisk z predaja majetku 983 141 € -76,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 661 619 € -5,1 %
HV z finančnej činnosti -532 842 € -58,6 %
z toho Nákladové úroky 522 822 € 160,1 %
HV pred zdanením 128 777 € -64,3 %
Daň 61 465 € -45,4 %
HV po zdanení 67 312 € -72,9 %
EBITDA 1 074 390 € 153,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 185 684 € 1,3 %
 
Neobežný majetok 6 024 385 € -3,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 348 151 € 0,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 676 234 € -28,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 924 342 € 2,4 %
Zásoby 5 763 142 € 5,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 143 462 € -1,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 017 738 € 9,2 %
 
Časové rozlíšenie 236 957 € 149,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 185 684 € 1,3 %
 
Vlastné imanie
7 172 467 € -16,6 %
Základné imanie 4 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 134 904 € 10,1 %
HV minulých rokov 2 970 251 € -29,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 67 312 € -72,9 %
 
Záväzky 13 013 217 € 14,8 %
Dlhodobé záväzky 677 398 € 70,3 %
Krátkodobé záväzky 8 169 200 € -6,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 629 033 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 537 586 € -36,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?