Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.

Historický názov:
  • CCN GROUP Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.
Sídlo:
Beluša, Hloža 2520
01861 Beluša
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/25474/R
Od 13.12.2011, posledná zmena 24.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Rudolf Bernard Grijpma
IČO:
47236787
DIČ:
2023389588

IČ DPH:

SK2023389588
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
25620 Obrábanie
Základné imanie:
4 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Booster Precision Components GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Booster Precision Components (Belusa) s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 996 605 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 248 583 EUR vzrástol medziročne o 64 786 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 970 735 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,84%.

Absolútne ukazovatele

76 995 598 €

32,0 %

5 277 528 €

-9,5 %

19 936 183 €

-25,2 %

8 605 153 €

3,0 %

4 293 115 €

%

Relatívne ukazovatele

11.73 %

-3,3 %

0.76

-0,3

1.25 %

0,6 %

56.84 %

-11,8 %

0.88

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 489 € -95,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 995 116 € 16,3 %
Zmena stavu zásob -452 781 € -151,3 %
Aktivácia 970 735 € 173,1 %
Náklady na predaj tovaru 2 894 € -88,2 %
Náklady na materiál, energie 34 967 905 € 16,1 %
Služby 5 207 137 € 29,8 %
Pridaná hodnota 5 277 528 € -9,5 %
Osobné náklady 6 939 958 € 24,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 469 555 € 14,5 %
Opravné položky 59 095 € -74,5 %
Ostatné výnosy 17 901 717 € 5,3 %
Iné prevádzkové náklady 18 256 122 € 19,3 %
Zisk z predaja majetku 4 183 544 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 697 154 € 15,0 %
HV z finančnej činnosti -335 966 € -6,3 %
z toho Nákladové úroky 200 972 € -18,2 %
HV pred zdanením 361 188 € 24,6 %
Daň 112 605 € 6,0 %
HV po zdanení 248 583 € 35,2 %
EBITDA -2 016 835 € -219,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 936 183 € -25,2 %
 
Neobežný majetok 6 241 726 € -55,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 303 048 € -61,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 938 678 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 599 405 € 18,0 %
Zásoby 5 457 528 € -16,0 %
Dlhodobé pohľadávky 30 272 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 264 050 € 52,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 847 555 € 99,9 %
 
Časové rozlíšenie 95 052 € -92,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 936 183 € -25,2 %
 
Vlastné imanie
8 605 153 € 3,0 %
Základné imanie 4 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 122 474 € 8,1 %
HV minulých rokov 4 234 096 € 4,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 248 583 € 35,2 %
 
Záväzky 11 331 030 € -38,1 %
Dlhodobé záväzky 397 825 € -67,5 %
Krátkodobé záväzky 8 728 206 € -9,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 722 527 € -73,2 %
Bankové úvery krátkodobé 642 864 € -85,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 839 608 € 129,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?